Kvalitet og pasientsikkerhet

Lovisenberg Diakonale Sykehus arbeider systematisk med pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsarbeid handler om å unngå de skader som kan forebygges.


Vårt mål er å lære av egne feil, pasienters opplevelser og andres erfaringer slik at vi ikke gjør samme feil på nytt, men forbedrer oss.

Sykehuset har etablert et Sentralt kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg. Utvalget er et rådgivende organ for sykehusets ledelse. I tillegg til sykehusledelsen inviteres også to medlemmer fra Brukerutvalget, en bydelsoverlege I Oslo kommune og Pasient- og brukerombudet i Oslo. Utvalget gjennomgår eksempler på uønskede hendelser som sykehuset kan lære av og følger med på utviklingen av kvalitetsindikatorer og resultater fra brukerundersøkelser.

Sykehusets klinikker har lokale kvalitet-og pasientsikkerhetssutvalg. De lokale utvalgene har som viktigste oppgave å avdekke forbedringsområder og implementere av forbedringsarbeid på alle nivå i organisasjonen. Det er her meldinger om uønskede hendelser først behandles. Hendelsen analyseres, og det iverksettes tiltak for å unngå gjentakelse. Meldepliktige hendelser, de som fikk eller kunne fått betydelige konsekvenser, rapporteres til Kunnskapssenteret for helsetjenesten.

Sykehusets Skadeutvalg har et spesielt ansvar for å overvåke at saksbehandling i klinikkene er forsvarlig og i henhold til lovkrav og de føringer som til enhver tid foreligger. Utvalget skal sikre at læringseffekten forankres i organisasjonen og fører til nødvendig forbedring. 

Endringer i varselordningen 

Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten.
Les mer her.


Fant du det du lette etter?