Endringer i varselordningen

Fra 1. juli 2019 utvides plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Det til å gjelde alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Plikten er fastsatt i ny helsetilsynslov § 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlig hendelse.

Ordlyden i lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3 a endres også fra 1. juli og lyder:
«Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen, jf. helsetilsynsloven § 6 og lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 7. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.»
Fra samme dato får pasienter, brukere og nærmeste pårørende varslingsrett til Statens helsetilsyn om slike hendelser. Varslingsretten er fastsatt i lov om pasient- og brukerrettigheter i ny § 7-6 Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlig hendelse.
Varsel fra spesialisthelsetjenesten skal som før og inntil videre sendes på e-post til varsel@helsetilsynet.no

Statens helsetilsyn vil be de regionale helseforetakene, helseforetakene og sykehusene om
- å sikre at informasjonen om endringene i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a integreres i virksomhetens styringssystemer
- å sikre at pasienters, brukeres og pårørendes rett til informasjon om sine rettigheter ivaretas (se vedlegg)
- å informere de virksomhetene som det er avtale med om å yte spesialisthelsetjenester om disse endringene.

Informasjon om endringer i varselordningen vil være tilgjengelig på www.helsetilsynet.no.

Informasjon om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten finnes på www.ukom.no.

Se også: Endringer i varslingsordning
og Klage- og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten - juni 2019