Nic Waals Institutt

Nic Waals Institutt er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk som gir et behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og gravide i Oslo kommune. Instituttet har ansvaret for bydelene: Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

OBS! Fra 15. juni 2020 finner du oss i midlertidige lokaler i Ullevålsveien 2 (se mer info under "Les mer om Nic Waals Institutt").

Nic Waals Institutt er barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for bydelene  Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.
Vi vil gjerne vite hvordan det går med barn og ungdom som kommer til Nic Waals Institutt. TellMe More er et kvalitetsregister der vi ber vi om tilbakemelding underveis i behandlingen.
Les mer om Nic Waals Institutt

Nic Waals Institutt

OBS! Fra 15. juni 2020 finner du oss i midlertidige lokaler i Ullevålsveien 2, mer info her.  

Ved NWI arbeider leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og helsesøster med spesialist - og kliniske videreutdanninger innen psykisk helsevern for barn og unge. Kontorfaglig personell har kompetanse innen pasientsystemet og registreringsrutiner og er ofte den som formidler den første informasjon og kontakt.

NWI er selvstendig klinikk på Lovisenberg Diakonale sykehus A/S med målgruppe psykisk helsevern barn og unge og har samarbeid med aktuelle avdelinger innen sykehuset

Innenfor undervisning og forsknings institusjoner samarbeides det med Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt og Medisinsk fakultet, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør og Folkehelseinstituttet

NWI har som viktigste mål å sørge for et pasientfokus som gir pasienten rett hjelp til rett tid, anbefalt på gruppenivå og individuelle pasientrettigheter

Henvendelser angående øyeblikkelig hjelp tas imot i hele åpningstiden. Utenom åpningstid kan du henvende deg til Psykiatrisk vakttjeneste ved Legevakten, tlf. 22 93 22 93

Målgruppebeskrivelse

Pasienter i alderen 0-18 (23) som har behov og rett til utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten i henhold til pasientrettighetsloven og prioriteringsveilederen for barn- og unges psykiske helse.
Pasienten må ha behov for spesialisthelsetjenester der hjelp fra 1. linjen anses å være utilstrekkelig. Vårt opptaksområde er bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.
 
Kliniske seksjoner

 
Behandlingstilbudet er organisert i fire, kliniske seksjoner. Tre av dem etter pasientens alder:
 
 • Seksjon sped og små, 0-6 år og gravide
 • Seksjon barn, 7-12 år
 • Seksjon ungdom 13-18 (23) år
 • I tillegg har vi seksjon ambulant behandling for hele aldersgruppen.

Behandlingstilbud
 
For at barn- og unge og deres familier skal få en god hjelp, vil NWI tilstrebe å gi et godt, koordinert tilbud sammen med eventuelt andre tjenester som familien har bistand fra. Tilbudet fra spesialisthelsetjenesten vil bestå av ulike typer intervensjoner med utredning og behandlingstilbud individuelt, i familie og/eller i grupper med andre.

Samarbeid, veiledning og konsultasjon er sentralt i oppdraget.

Ambulant behandling gis for målgruppen som har behov for særskilt tilpasset og/eller intensivt behandlingstilbud.
Øyeblikkelig hjelp gis i klinikkens åpningstid.
Vi benytter tolketjenesten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

Inntak ute i bydel

Nic Waals Institutt er en poliklinikk for psykisk helse (BUP) for barn og unge i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.
For å unngå at barn og unge får avslag på behov for hjelp, og for å sikre at vi har et godt koordinert arbeid rundt familier som har behov for flere tjenester, har vi opprettet ukentlige inntaksmøter i hver av våre bydeler sammen med representanter for helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnevernet og bydelsoverlege. Sammen vurderer vi behovet for psykisk helsehjelp på riktig nivå.

Lette til moderate vansker får tilbud om psykisk helsehjelp i bydelen, mens moderate til alvorlige vansker får tilbud i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet startet i 2018 og pågår i alle NWIs fire bydeler siden 2019. Klinikken har svært gode erfaringer så langt og tilbudet videreføres av OUS til de øvrige bydelene i Oslo i 2019-2020. Henvisninger som har kommet tilsendt til klinikken drøftes anonymt.

Pasient/foresatt bør få kopi av henvisningen og skal delta i utformingen av henvisningen og få tilpasset informasjon om hvilket tilbud de henvises til. I pakkeforløpene er pasientenes medvirkning av stor verdi. God informasjon om BUP er viktig før henvisning. Hjelpemidler for orientering til barn under 12 år og over 12 og, samt foreldre finnes på helsedirektoratets side (se lenke nedefor).  Dersom barn, ungdom eller foreldre ønsker det, er de velkomne til å selv bidra med å skrive vedlegg til henvisningen.

For at vi skal få et best mulig grunnlag for å forstå barnets eller ungdommens vansker, ønsker vi resultater og dokumenter fra undersøkelser og tiltak som er forsøkt og beskrivelser av eventuelt hvorfor dette ikke (lenger) er tilstrekkelig for å avhjelpe vanskene.

For å sikre gode pasientforløp, skal det fremgå av henvisningen hvem som er pasientens koordinator i førstelinjetjenesten.
 
Henvisninger

I tråd med pakkeforløp må henvisninger være koordinerte og tiltak i førstelinjen må være forsøkt med mindre tilstanden åpenbart er så alvorlig at den har behov for direkte hjelp i spesialisthelsetjenesten. For å sikre at det ikke er andre årsaker til barnets symptomer, skal alle barn og unge ha en undersøkelse av lege og resultatet vedlegges henvisning hvis ikke legen er henviser.  Der henviser ikke er fastlege bør det konfereres med fastlege før henvisningen sendes.

Henvisningen må inneholde:

Frivillighet og samtykke: Tilbud i spesialisthelsetjenesten er frivillig. En forutsetning for henvisning er et informert samtykke fra foreldre og barn.

Familiens egen problembeskrivelse og ønske om hjelp: Vi vil gjerne motta den unge pasient og/eller foreldres medhenvisning der deres egen formulering av problem og ønsket hjelp foreligger.

Aktive samarbeidspartnere: Det er sentralt at alle aktive samarbeidspartnere familien mottar hjelp fra er oppgitt med kontaktinformasjon og et eventuelt samtykke fra familien om muligheter for å innhente informasjon hvis den ikke er sendt ved henvisning. Her vil pakkeforløp etter hvert foreslå kontaktperson. Vår anbefaling er at henviser anfører den kontaktperson i tjenesten rundt familien som familien opplever som mest sentral og som er kjent med koordineringsoppgaven.

 • Barnets navn, fødsels- og personnummer, adresse
 • Foresattes navn, adresse og telefonnummer
 • Dersom andre enn de som har foreldreansvar er barnets foresatte, må det gis opplysninger om hvem som har foreldreansvar, deres adresse og telefonnummer
 • Omsorgssituasjon; hvem barnet bor sammen med
 • Skole eller barnehage
 • Henvisningsgrunn
 • Status presens
 • Hvilke instanser arbeider med saken, og kontaktinformasjon
 • Samtykke fra de/den som har foreldreansvar

Se også prioriteringsveileder for BUP og Henvisningsrett til spesialisthelsetjeneste: Det er en forutsetning at enten leger, psykolog og/eller leder av barnevernstjenesten står som ansvarlig for henvisning til BUP. Det er viktig at alle barn og unge som henvises har vært undersøkt av lege forut for henvisning uansett om lege er hovedhenviser for pasienten.
 
Fritt sykehusvalg
 
Henvisninger vurderes fortløpende. Betydningen av en koordinert henvisning er av enda større betydning når barnet/ungdommen kommer fra et distrikt vi ikke har ukentlig kontakt med.

For å ivareta vårt sørge-for-ansvar for Oslo indre by, vil det være noen begrensninger ved fritt sykehusvalg på Nic Waals Institutt.

Pasienter/foresatte som benytter retten til fritt sykehusvalg må være orientert om følgende:
Det er begrenset mulighet til ambulant samarbeid med førstelinjen utenfor våre bydeler (bydel, skole, barnehage, PPT, kommune) da vi ikke kan reise ut. Instansene er selvsagt velkommen til å delta på møter og motta veiledning ved klinikken innenfor klinikkens vanlige rammer..

Tilbud i spesialenheten ambulant seksjon og dag/døgn-tilbud i psykisk helsevern for barn og unge i OUS har en begrenset kapasitet. Vi har derfor valgt i samarbeid med de øvrige sykehus i Oslo å ha som hovedregel at disse tilbud følger områdeansvaret. En begrunnelse for dette er også å sikre at for pasientgruppen er det et godt utviklet samarbeid med barn- og unges hjemkommune/bydel.

Vi gir ikke ambulant veiledning i barnehage/skole utenfor våre bydeler. Barnehagepersonell og skolens personell er velkommen til å motta veiledning på klinikken innenfor klinikkens vanlige rammer.

For å sikre best mulig behandling er det vår erfaring at det er klokt å ha som hovedregel å anbefale pasienter med sammensatte behov å søke lokal BUP,da dette gir bedre koordinering av tilbudet man mottar som pasient og familie.

Behov for øyeblikkelig hjelp
 
Nic Waals institutt har ansvar for øyeblikkelig hjelp for barn og unge i bydelene St.Hanshaugen, Galmle Oslo, Günerløkka og Vestre Aker i klinikkens åpningstid.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ta først kontakt med oss på telefon; 22028800.
Pasienter må ha følge av omsorgsperson (foreldre eller barnevern). Dette gjelder også pasienter over 16 år.

For å ivareta barns- og ungdoms liv og helse, er det i følge loven opplysningsplikt til foreldre ved alvorlig bekymring for ungdommers psykiske helse.
Utenom åpningstiden, fra 08.00 til 15.45(15.00), må henvendelser rettes til Psykiatrisk legevakt: Telefon 116 117. Dersom det tas kontakt med legevakt for pasient som er innskrevet ved instituttet, anmoder vi om å gi beskjed om at vi ønsker en epikrise fra tilbudet som er gitt slik at vi kan følge opp behandlingen best mulig.


TellMe More

Ved Nic Waals Institutt benytter vi tilbakemeldingssystemet TellMe More for å innhente informasjon pasienter og foresattes opplevelse av endring i symptomer/fungering og opplevelse av behandlingsallianse. Pasientene bes om å møte opp 15 minutter før hver avtalte konsultasjon for å besvare spørreskjemaene på iPad i resepsjonen. Resultatene overføres digitalt til DIPS, i form av grafer som viser utvikling på ulike områder. I løpet av basisutredningen skal behandler spørre om pasientens og foreldrenes «største problemer», som skal legges inn i et eget notat i DIPS. I forbindelse med implementering av TellMe More samarbeider NWI med R-BUP om et forskningsprosjekt som undersøker effekten av å måle effekt. Grunnet forskningsdesignet vil ikke alle behandlere ha tilgang til resultater fra TellMe More før ca. ett år etter implementering. Informasjon fra TellMe More går inn i klinikkens kvalitetsregister og forskningsregister.


Forskningsaktivitet ved instituttet

Oversikt over hvilke doktorgradsprosjekter og andre forsknings- og utviklingsprosjekter som pågår ved Nic Waals Institutt.

ABC- prosjektet (The Autism Birth Cohort )
ABC-studien er en delstudie i Mor og Barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.  
Studien er et samarbeid med Columbia University i New York og flere internasjonale forskningsgrupper.

Nic Waals Institutt hadde ansvar for de kliniske undersøkelsene av over 1000 barn i perioden 2005-2012. Vi hadde en egen forskningsklinikk lokalisert på Lovisenberg sykehus med klinikere fra Nic Waals Institutt og andre klinikker, samt forskningsassistenter primært fra Universitetet i Oslo.

Flere doktorgrader, hovedoppgaver og vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter er basert på data fra studien og det er flere pågående prosjekter og analyser som bruker data fra studien.

Forskere ved Nic Waals Institutt er fortsatt involvert i studien med finansiering fra Helse Sør-Øst: Alexandra Saasen-Havdahl, Christine Roth og Anne-Siri Øyen.

Lenker

Til innhold om barn og unges psykiske helse. 

E-læring for pasienter og pårørende

Fra Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere og andre nyttige lenker
FylkeslegeneOversikt over fylkeslegene og deres oppgaver.
 
Forskning og utvikling
ForskDok. Forskningsdokumentasjon ved norske forskningsinstitusjoner
Forskningsetiske komiteer
Norges forskningsråd
Helse og rehabilitering
The Maudsley page
Nasjonal forskningsinformasjon - NFI
Nordisk forskernettverk
Norsk forening for BUP institusjoner (NFBUI)
Psyche matters
Den norske Lægeforening
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst+Sør
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Midt-Norge
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Nord
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Vest
Rådet for psykisk helse
Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering
Society of clinical child and adolescent psychology
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30. Sommer (15.05. til 14.09.) : 8-15.00
Telefon
22 02 88 00
Postadresse
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo
Ullevålsveien 2
Besøksadresse
Ullevålsveien 2(Kart)
0165 Oslo

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

ADHD hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Asperger syndrom hos barnhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnAAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barnAspergers syndrom hos barn
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Autisme hos barnhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnAAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barn
Depresjon hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-hos-barn-og-ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungeEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og unge
Medikamentell behandling av ADHDhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhdMedikamentell behandling av ADHDMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykose Familie- og nettverksarbeidhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykose-familie-og-nettverksarbeidPsykose Familie- og nettverksarbeidPPsykose - familie- og nettverksarbeidPsykose - familie- og nettverksarbeidPsykose - familie- og nettverksarbeidPsykose - familie- og nettverksarbeid
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Psykososial behandling ved ADHD barn og ungehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-adhd-barn-og-ungePsykososial behandling ved ADHD barn og ungePADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling
Spilleavhengighet, rus- og avhengighetsbehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/spilleavhengighet-rus-og-avhengighetsbehandlingSpilleavhengighet, rus- og avhengighetsbehandlingSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

Fant du det du lette etter?