Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratoriet utfører blodprøvetaking, laboratorieundersøkelser og EKG. 
Årlig utføres over 1 100 000 analyser hvorav sykehusets pasienter utgjør hovedtyngden. Laboratoriet mottar i tillegg prøver fra primærhelsetjenesten og tar prøver på flere sykehjem. 

Pasienter kan også henvises til bentetthetsmålinger på eget osteoporoselaboratorium. 
Les mer om Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratoriet har høy bioingeniørfaglig kompetanse og lang erfaring med analyser innen medisinsk biokjemi. Det er ansatt hovedsakelig bioingeniører, noen helsesekretærer og en medisinskfaglig rådgiver på laboratoriet. Noen av bioingeniørene har mastergrad, spesialistgodkjenning eller påbegynte forløp til dette.  
Laboratoriet har døgnkontinuerlig bemanning med 3-delt turnus og arbeid hver 4. helg. Bemanningsplanen går i hovedtrekk ut på å skulle imøtekomme det behov for laboratorietjenester som sykehusets aktivitet tilsier.
Ledige stillinger finnes sammen med sykehusets øvrige utlysninger

For rekvirenter

Papirrekvisisjon benyttes av eksterne rekvirenter for rekvirering av analyser. Rekvisisjonen kan fås ved å kontakte oss, se "Bestilling av prøvetakingsutstyr" . Instruksjon for korrekt utfylling er påført rekvisisjonens bakside.

Laboratoriet utfører de analyser som er rekvirert, men forbeholder seg retten til å tilleggs rekvirere analyser der dette er medisinsk forsvarlig. Dersom holdbarheten på analysen er overskredet, det mottas umerkede prøverør eller det har vært vesentlige feil ved prøvetakingen/prøvebehandlingen vil ikke analysene utføres.

Rekvisisjonen anses som en kontrakt mellom rekvirent og Laboratorium for medisinsk biokjemi. Laboratoriet følger regelverk og takster for sykehus og poliklinikker.

Øyeblikkelig hjelp
Ønskes prøver analysert som øyeblikkelig hjelp, må feltet «Ø-hjelp» markeres.

Etterrekvirering
Analyser kan etterrekvireres ved å ringe laboratoriet. I mange tilfeller kan det gjøres supplerende undersøkelser i prøver som allerede er tatt. De fleste prøver tas vare på i 7 dager, men det er holdbarheten til den enkelte analytt som avgjør om etterrekvirering er mulig.

Rådgivning og samarbeid

Medisinskfaglig rådgiver (lege med relevant spesialistområde) kan gi bistand og råd i medisinskfaglige forhold knyttet til hvilke analyser det kan være fornuftig å rekvirere og i tolkning av resultater. Ta kontakt med laboratoriet på tlf. 23 22 64 54, som viderebringer beskjed.

Laboratoriet ønsker et nært samarbeid med våre samarbeidspartnere og har stort fokus på kontinuerlig forbedring. Det ønskes derfor tilbakemeldinger av alle slag slik at rutiner kan gjennomgås og forbedres.

For prøvetakere

Pasientidentifikasjon

Det er viktig å være sikker på at det er riktig pasient som avgir prøven. Be alltid pasienten om å oppgi navn og fødselsnummer (11 siffer).

Sjekk at det stemmer med informasjon på tilhørende rekvisisjon. Den som identifiserer pasienten signerer på rekvisisjonen.

Venøs prøvetaking

God arbeidsstilling og gode lysforhold er viktig. Opptre rolig og prøv å skape trygghet for pasienten. Forklar hva som skal skje på en enkel og vennlig måte.

Hånddesinfeksjon eller håndvask utføres før hver venepunksjon.

Desinfeksjon av stikkstedet utføres ikke rutinemessig på vårt laboratorium, men anbefales ved prøvetaking på barn og personer med nedsatt immunforsvar.

 1. Armen plasseres så stødig som mulig, helst utstrakt og vendt nedover.
 2. Stasebåndet plasseres ca. 10 cm over stikkstedet. Pasienten bør ikke knytte eller pumpe med hånden. Lokaliser egnet sted for venepunksjon.
 3. Koble nålen på holderen, og ha rørene klare til venepunksjonen.
 4. Punkter venen med en jevn bevegelse og sett det første røret inn i holderen.     
  Prøvetaking.

 5. Slipp opp stasen så hurtig som mulig, da det er ønskelig med kortest mulig stase. God blodgjennomstrømning under venepunksjonen er viktig for å  unngå hemolyse og oppnå et riktig analyseresultat.
 6. Fyll rør i anbefalt rekkefølge (se bilde) og vend rørene umiddelbart 4 -10 ganger.
 7. Hold holder og kanyle så rolig som mulig når du skifter glass.
 8. Hold bomullsdotten mot stikkstedet samtidig som nålen trekkes ut; trykk deretter bomullsdotten raskt ned.
 9. Sikre kanylen med sikkerhetshylsen v.h.a. "etthåndsgrep" og kast kanylen i gul smitteboks.
Kanyler og rørekkefølge
Det er viktig å tilpasse kanylestørrelse og glass riktig. Sterk stase, tynn kanyle og storvolumglass kan gi hemolyse eller føre til at vener klapper sammen og blodstrømmen stopper opp.

Kun sikkerhetskanyler med intakt forsegling skal benyttes. Vanligvis benyttes grønn nål, men for pasienter med små eller svake vener bør det benyttes kanyler med liten diameter.

Fragekodede prøvetakingsrør


Følgende rør må være helt fulle:
 • Na-Citratrør (lyseblå kork)
 • SR-rør (svart kork)
Rør som skal koagulere bør stå oppreist. Prøvetakingsutstyr som har gått ut på dato skal ikke benyttes.

Merking av rør
Alle rør skal merkes med pasientidentifikasjon ved siden av pasienten. Umerkede rør vil ikke bli analysert.
Prøvetaker er ansvarlig for korrekt merking av rørene.

Barkode fra rekvisisjonen er ønskelig dersom rekvisisjonen er merket med pasientidentifikasjon. Etikettene har informasjon om prøvemateriale som korresponderer med korkfargen på blodprøverørene.

Navneetikett/ barkodeetikett klistres vannrett på røret slik at det gjenstår et lite  "vindu" for å inspisere prøvematerialet.

Prøvebehandling - vanligste rør
Rør
Behandling/ oppbevaring

Sentrifugering
Holdbarhet
Rør uten tilsetning
Koagulere i minimum 1 time, maksimum 2 timer før sentrifugeringen. Avpipettert serum oppbevares i kjøle
1800 G
i 10 minutter

Analyttavhengig (max 7 dager)
Gel- rør
Koagulere i minimum 30 minutter, maksimum 2 timer før sentrifugering. Serum oppbevares i kjøleskap  (lys beskyttet og kjølig
1800 G
i 10 minutter

Analyttavhengig (max 7 dager)
EDTA
Oppbevares i kjøleskap. Må ikke fryses.

Hvite: 72 t
Diff: 48 t
Hb: 72 timer
Røde: 72 t
Hct: 24 t
RDW: 24 t
MCV, MCH, MCHC: 24 t
TBC: 48 t
Retik: 24 t
HBA1c: 7 dager
Citrat- rør
Oppbevares i romtemperatur
1800 G
i 10 minutter
INR: 48 t
Fibrinogen: 8 t
D- dimer: 8 t
APTT: 4 t
Senkningsrør


6 t
Ønskes mer utfyllende informasjon angående prøvebehandling kan laboratoriet kontaktes.

Forsendelse av prøver
Lovisenberg Diakonale Sykehus sin budtjeneste henter prøver hos våre brukere etter avtale. Utenom dette kan prøver sendes forsvarlig pakket i taxi. Med "forsvarlig pakkes" menes merkede rør i transporthylser som legges i konvolutt merket "Biologisk materiale/ UN3373" Transporthylser og konvolutter kan fås på laboratorium for medisinsk biokjemi, se mer om bestilling om prøvetakingsutstyr.

Unngå å sende prøver i posten til oss da holdbarheten ofte er kort.

Prøvesvar

De vanligste analysene utføres så snart prøven er mottatt. Resultatene vil da være klare samme dag. Øyeblikkelig hjelp vil analyseres så fort som mulig etter mottak av prøven og resultater vil være klare innen 1,5 timer.

Rekvirenter som er elektronisk oppkoblet til Laboratorium for medisinsk biokjemi vil motta resultater fortløpende. Andre rekvirenter vil motta papirrapport når siste resultat er ferdig, men kan be om resultater over telefon (se nedenfor ang. telefonnummer og tider). Alle eksterne rekvirenter vil motta papirrapport når siste resultat foreligger.
Vi har ikke anledning til å gi ut resultater direkte til pasient (unntak for INR). Pasienter må derfor henvende seg til henvisende lege for å få oppgitt resultatene.
        
Telefonsvar
Rekvirenter kan ringe på 23 22 64 54 (helst mellom 12.30 - 15.00).
Ved øyeblikkelig hjelp og ved sterkt patologiske resultater vil resultatet bli telefonert til rekvirent.
     
Laboratoriet har i samråd med medisinsk og kirurgisk avdeling på sykehuset laget en liste over hvilke analyser som skal telefoneres rekvirent ved patologiske svar. Dersom man ikke oppnår kontakt med rekvirent varsles vakthavende lege på medisin.

Når et patologisk resultat i henhold til tabellen nedenfor er telefonert, dokumenteres dette med en kommentar sammen med resultatet. Kommentaren inneholder hvem som har mottatt beskjeden, dato, klokkeslett og hvem som har gitt beskjeden.
Analytt
Svar
Hemoglobin

< 7,0

Tillegg for kirurgi inneliggende

og/ eller fall >2

Hvite
< 1,5
> 50,0
Nøytrofile
< 0,5
Trombocytter

< 20

>1500

Malaria (antigentest)
positiv
INR
> 5,5
Skal alltid ringes
aPTT
< 120
D-Dimmer>4,0Kun eksterne
Natrium
< 120
> 155
Kalium
< 2,5
> 6,2
Kalsium
< 1,80
>3,20
Fritt kalsium

<0,80

>1,60

Fosfat

< 0,3

>2,0

Magnesium

< 0,50

> 3,00

Kreatinin
> 500
Glukose
< 2,0
> 23,0
Troponin T
> 50
Ringes ikke med.pol.
CK
> 10 000
Lithium
> 1,5
Digoksin
> 2,6
Paracetamol
> 500
Blodkultur
positiv
første flaske ringes (sett av 4)
SARS-CoV-2positiv
MRSApositiv
Legionella i urin
positiv
Skriftlig svarrapport
Skriftlig svarrapporter inneholder bl.a. rekvirentinformasjon, pasientidentifikasjon og prøvetakingstidspunkt. Resultatene er sortert etter analysegrupper med tilhørende referanseområde. Resultater angis med analysenes enhet, samt om de er utenfor referanseområdet (L/H). Eventuelle kommentarer knyttet til et resultat vises på linjen under. Akkrediterte resultater  markeres med en "A".

Skriftlige svarrapporter sendes med budtjeneste eller ordinær post.

Korrigering av resultater
Dersom det viser seg nødvendig å korrigere et utgitt resultat, vil dette varsles rekvirerende lege pr. telefon på resultater utenfor tilhørende referanseområde. Ny skriftlig svarrapport skrives ut med kommentar på aktuell analyse og sendes til rekvirerende lege.

Analyseoversikt og Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbøkene inneholder nyttig informasjon om analyser innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi, bl.a. forhold rundt pasientforberedelser, indikasjoner og tolkning av svar.

 
Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi


Se oversikt over laboratoriets referanseområder, måleprinsipper, analytisk variasjon og akkrediterte analyser

 
Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)


Laboratoriets analyseinstrumenter: 
 Med. biokjemi / immunologi: Cobas 6000     
 Hematologi: Sysmex XN- 9000
 Koagulasjon: STA-R Max   
 HbA1c: Tosoh G11
 Blodgass: ABL 90 Flex Plus
 Urin stix: Clinitek Advantus
 Osteoporose: Lunar iDXA 

Kvalitetspolitikk og akkreditering

Laboratorium for medisinsk biokjemi skal gi våre rekvirenter et viktig bidrag til medisinsk diagnostikk og pasientbehandling gjennom:

 • variert analyserepertoar
 • riktig analysekvalitet
 • god service

Vårt møte med den enkelte pasient, kollega og samarbeidspartner skal være preget av omtanke, medmenneskelighet og respekt.

Laboratoriet skal utføre sitt arbeide på en sikker måte slik at menneskers liv og helse, miljø og utstyr beskyttes.

Laboratoriet er akkreditert av Norsk Akkreditering og oppfyller kvalitetskrav i NS-EN ISO 15189.
Kvaliteten sikres gjennom engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse og vi skal kontinuerlig jobbe med forbedring av kvaliteten på laboratorietjenestene.

Nyheter og driftsmeldinger

Endringer på laboratoriet november 2020


Justerte referansegrenser
Avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus, OUS, har vurdert og validert referanseområdene for flere analyser. Dette har ført til en endring av referanseområdene på enkelte analyser. OUS benytter i de fleste tilfeller de samme analyseinstrumenter som Lovisenberg og vi har derfor besluttet å gjøre de samme endringene her på følgende analyser:


 • Fritt T4
 • Kalsium
 • Albumin
 • Klor

Albumin og klor - nivåendring
For albumin og klor i serum fjernes i tillegg korreksjonsfaktorer som har vært benyttet; albuminfaktor på 0,95 og klorfaktor på 1,03. Dermed vil man få endring i nivået på disse analysene, tilsvarende faktoren som fjernes når endrede referanseområder innføres.


Ny referansegrense for klor på blodgassinstrument
Det er for klor sett en diskrepans mellom klor målt på hovedinstrument i serum og klor målt arterielt på blodgassinstrument. Diskrepansen lar seg ikke korrigere ved å legge på en faktor, derfor innføres egen referansegrense for klor på blodgassinstrumentet.


ALP
ALP (Alkalisk fosfatase) vil få en økning i nivå på ca. 7 %.  Produsenten Roche har valgt å restandardisere metoden, da det er observert et gradvis fall i nivå over tid. Denne justeringen vil bringe analysen opp på riktig nivå. Referanseområdet forblir uendret.


Felles for alle endringene ang referanseområder og nivåendring

Det tillegges en kommentar til aktuell analyse på svarrapporten i ca. 1 måned fremover fra endringen inntrer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslutningsgrense endres for d-dimer ved VTE for pasienter over 80 år fra og med 03.02.20

På Lovisenberg har vi fra april 2018 benyttet aldersjusterte beslutningsgrenser for d-dimer ved diagnostikk av VTE (venøs tromboembolisme), uten noen øvre aldersbegrensning.

Grunnet manglende dokumentasjon for den eldste aldersgruppen endres nå aldersjusteringen til kun å gjelde for pasienter opp til 80 år.

Tilhørende grenseverdier (også kalt cut-off grense) for hver enkelt pasient vil bli vist under kolonnen «referansegrense». Laboratoriet vil som før oppgi aldersjusterte grenseverdier for pasienter over 50 år med 5-års intervaller opp til 80 år.
Ved alder over 80 år blir ny grenseverdi < 0,80 mg/L.

Som tidligere vil det for alle resultater følger en fast kommentar på svaret: «Aldersjusterte grenseverdier for D-Dimer».


Ved spørsmål kan man kontakte:
Medisinskfaglig rådgiver; Agnete Nyborg Hjelmtvedt
Ledende fagbioingeniør for analyseinstrumentet; Anne Mjaaland

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interferens i laboratorieanalyser som baserer seg på immunologiske metoder (immunoassays) fra Roche

Det har forekommet flere tilfeller av interferens i immunoassys fra Roche som er leverandør av hovedinstrument og reagenser på Lovisenberg, Diakonhjemmet og Oslo universitetssykehus (Ullevål, Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet). 

Svært høye biotinkonsentrasjoner i pasient blod kan interferere i analysene og gi falsk for lavt eller falsk for høyt resultat avhengig av analysen. Biotin er et vannløselig B-vitamin (B7) som blant annet finnes i helsekostpreparater, orale produkter til behandling av hår og negler, Berocca brusetabletter og i parenteral ernæring.  I tillegg har høydose biotin blitt brukt i forbindelse med nevrodegenerative sykdommer f.eks. progressiv multippel sklerose.  Mange av produktene på markedet inneholder høye konsentrasjoner med biotin. I tillegg til biotininterferens har det også forekommet interferens i analysene av sjeldne antistoffer i blodet hos enkelte pasienter (mot streptavidin, ruthenium og museantistoff). Interferens kan medføre falsk for lave eller falsk for høye prøvesvar. Graden av interferens vil variere og må undersøkes i hvert tilfelle. Vi vet med sikkerhet at det har forekommet tilfeller av interferens i stoffskifteanalysene, TSH, fritt tyroksin (fT4), og TRAS samt troponin, men i praksis kan det forekomme interferens i alle analyser der analyseprinsippet er et immunoassay.

På Lovisenberg bruker vi immunoassays ved analysering av følgende analyser:
TSH, fT4, Troponin T, NT-pro BNP, vitamin B12 (kobalamin), Folat, PSA, Ferritin, 25-OH vitamin D-total, Digoxin. 

Roche er i gang med å utbedre sine reagenser, men det er fortsatt usikkert om man etter dette vil unngå interferensproblematikk. Det er derfor viktig å være klar over dette, og at prøvesvarene må sammenholdes med pasientens symptomer og funn. Ved mistanke om interferens bør prøven analyseres med en annen metode. Hormonlaboratoriet benytter f. eks en annen TSH og fT4 metode enn oss som ikke påvirkes av biotin.

Kilde: Informasjon fra OUS (H-lab) og Roche

Ved spørsmål kan man kontakte:
• Medisinskfaglig rådgiver; Agnete Nyborg Hjelmtvedt
• Ledende fagbioingeniør for analyseinstrumentet; Jessica Stenholm

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Organisering og kontaktpersoner


Sjefbioingeniør
Gro M. Gulbrandsen
Ass. sjefbioingeniør
Wenche Ekornhol
Medisinskfaglig rådgiver
Agnete Nyborg Hjelmtvedt
Kvalitetsleder
Anita Mikalsen
Ledende fagbioingeniør IKT
Else-Marit Bryn
Ledende fagbioingeniør Medisinsk biokjemi/ Immunologi
Ingrid Botnen
Ledende fagbioingeniør Hematologi
Hanne E. Lunde
Ledende fagbioingeniør Koagulasjon/ Prøvemottak
Anne Mjaaland
Ledende fagbioingeniør Pasientnær analysering og prøvetaking
Pia Cathrine Longva Ramstad
Driftsansvarlig Osteoporoselab.
Randi Strand

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Følg skilting til "Laboratorium" i 2. etasje, rom 243. 
Timebestilling er ikke nødvendig da vi har kølappsystem.
Besøkstider
mandag - fredag 07.30-15.00
Telefon
23 22 64 54
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Viktig informasjon til deg som skal opereres

Blodprøvehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
EKGhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ekgEKGEEKGEKGEKGEKG
Glukosebelastningstesthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/glukosebelastningstestGlukosebelastningstestGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Urinprøvehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/urinproveUrinprøveUUrinprøveUrinprøveUrinprøveUrinprøve

Fant du det du lette etter?