Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratoriet utfører blodprøvetaking, laboratorieundersøkelser og EKG. 
Årlig utføres over 1 100 000 analyser hvorav sykehusets pasienter utgjør hovedtyngden. Laboratoriet mottar i tillegg prøver fra primærhelsetjenesten og tar prøver på flere sykehjem. 

Pasienter kan også henvises til bentetthetsmålinger på eget osteoporoselaboratorium. 
Les mer om Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratorium for medisinsk biokjemi

Laboratoriet har høy bioingeniørfaglig kompetanse og lang erfaring med analyser innen medisinsk biokjemi. Det er ansatt hovedsakelig bioingeniører, noen helsesekretærer og en medisinskfaglig rådgiver på laboratoriet. Noen av bioingeniørene har mastergrad, spesialistgodkjenning eller påbegynte forløp til dette.  
Laboratoriet har døgnkontinuerlig bemanning med 3-delt turnus og arbeid hver 4. helg. Bemanningsplanen går i hovedtrekk ut på å skulle imøtekomme det behov for laboratorietjenester som sykehusets aktivitet tilsier.
Ledige stillinger finnes sammen med sykehusets øvrige utlysninger

For rekvirenter

Papirrekvisisjon benyttes av eksterne rekvirenter for rekvirering av analyser. Rekvisisjonen kan fås ved å kontakte oss, se «Bestilling av prøvetakingsutstyr». Instruksjon for korrekt utfylling er påført rekvisisjonens bakside.

Laboratoriet utfører de analyser som er rekvirert, men forbeholder seg retten til å tilleggs rekvirere analyser der dette er medisinsk forsvarlig. Dersom holdbarheten på analysen er overskredet, det mottas umerkede prøverør eller det har vært vesentlige feil ved prøvetakingen/prøvebehandlingen vil ikke analysene utføres.

Rekvisisjonen anses som en kontrakt mellom rekvirent og Laboratorium for medisinsk biokjemi. Laboratoriet følger regelverk og takster for sykehus og poliklinikker.

Øyeblikkelig hjelp
Ønskes prøver analysert som øyeblikkelig hjelp, må feltet «Ø-hjelp» markeres.

Etterrekvirering
Analyser kan etterrekvireres ved å ringe laboratoriet. I mange tilfeller kan det gjøres supplerende undersøkelser i prøver som allerede er tatt. De fleste prøver tas vare på i 7 dager, men det er holdbarheten til den enkelte analytt som avgjør om etterrekvirering er mulig.

Rådgivning og samarbeid

Medisinskfaglig rådgiver (lege med relevant spesialistområde) kan gi bistand og råd i medisinskfaglige forhold knyttet til hvilke analyser det kan være fornuftig å rekvirere og i tolkning av resultater.

Laboratoriet ønsker et nært samarbeid med våre samarbeidspartnere og har stort fokus på kontinuerlig forbedring. Det ønskes derfor tilbakemeldinger av alle slag slik at rutiner kan gjennomgås og forbedres.

For prøvetakere

Informasjon om prøvetaking, prøvebehandling og analysers holdbarhet.

Pasientidentifikasjon

Det er viktig å være sikker på at det er riktig pasient som avgir prøven.

Be alltid pasienten om å oppgi navn og fødselsnummer (11 siffer).

Sjekk at det stemmer med informasjon på tilhørende rekvisisjon.

Den som identifiserer pasienten signerer på rekvisisjonen.

Venøs prøvetaking

God arbeidsstilling og gode lysforhold er viktig. Opptre rolig og prøv å skape trygghet for pasienten. Forklar hva som skal skje på en enkel og vennlig måte.

Håndhygiene

Hånddesinfeksjon eller håndvask utføres før hver venepunksjon.

Desinfeksjon av stikkstedet

Utføres ikke rutinemessig på vårt laboratorium, men anbefales ved prøvetaking på spebarn og personer med nedsatt immunforsvar.

Prøvetaking

 1. Armen plasseres så stødig som mulig, helst utstrakt og vendt nedover.
 2. Stasebåndet plasseres ca. 10 cm over stikkstedet. Pasienten bør ikke knytte eller pumpe med hånden. Lokaliser egnet sted for venepunksjon.
 3. Koble nålen på holderen, og ha rørene klare til venepunksjonen.
 4. Punkter venen med en jevn bevegelse og sett det første røret inn i holderen.     Prøvetaking bilde stort.jpg
 5. Slipp opp stasen så hurtig som mulig, da det er ønskelig med kortest mulig stase. God blodgjennomstrømning under venepunksjonen er viktig for å  unngå hemolyse og oppnå et riktig analyseresultat.
 6. Fyll rør i anbefalt rekkefølge og bland forskriftsmessig (se nedenfor).
 7. Hold holder og kanyle så rolig som mulig når du skifter glass.
 8. Hold bomullsdotten mot stikkstedet samtidig som nålen trekkes ut; trykk deretter bomullsdotten raskt ned.
 9. Sikre kanylen med sikkerhetshylsen v.h.a. "etthåndsgrep" og kast kanylen i gul smitteboks.
Kanyler og rør
Det er viktig å tilpasse kanylestørrelse og glass riktig. Sterk stase, tynn kanyle og storvolumglass kan gi hemolyse eller føre til at vener klapper sammen og blodstrømmen stopper opp.

Kanyler
Kun kanyler med intakt forsegling skal benyttes. Det bør anbefales å bruke sikkerhetskanyler. Vanligvis benyttes grønn nål, men for pasienter med små eller svake vener bør det benyttes kanyler med liten diameter.

Rørrekkefølge
Rekkefølge 2018 Ofte_500.png

Innholdet i prøvetakingsrørene skal blandes umiddelbart etter at rørene er fylt med blod. 
Rørene vendes forsiktig 4-10 ganger.

Følgende rør må være helt fulle:
 • Na-Citratrør (lyseblå kork)
 • SR-rør (svart kork)
Rør som skal koagulere bør stå oppreist.
Prøvetakingsutstyr som har gått ut på dato skal ikke benyttes.

Merking av rør
Alle rør skal merkes med pasientidentifikasjon ved pasienten. Umerkede rør vil ikke bli analysert.
Prøvetaker er ansvarlig for korrekt merking av rørene.
Barkode fra rekvisisjonen er ønskelig dersom rekvisisjonen er merket med pasientidentifikasjon. Etikettene har informasjon om prøvemateriale som korresponderer med korkfargen på blodprøverørene.

Navneetikett/ barkodeetikett klistres vannrett på røret slik at det gjenstår et lite  "vindu" for å inspisere prøvematerialet.

Prøvebehandling - vanligste rør
Rør
Behandling/ oppbevaring

Sentrifugering
Holdbarhet
Rør uten tilsetning
Koagulere i minimum 1 time, maksimum 2 timer før sentrifugeringen. Avpipettert serum oppbevares i kjøle
1800 G
i 10 minutter

Analyttavhengig (max 7 dager)
Gel- rør
Koagulere i minimum 30 minutter, maksimum 2 timer før sentrifugering. Serum oppbevares i kjøleskap  (lys beskyttet og kjølig
1800 G
i 10 minutter

Analyttavhengig (max 7 dager)
EDTA
Oppbevares i kjøleskap. Må ikke fryses.

Hvite: 72 t
Diff: 48 t
Hb: 72 timer
Røde: 72 t
Hct: 24 t
RDW: 24 t
MCV, MCH, MCHC: 24 t
TBC: 48 t
Retik: 24 t
HBA1c: 7 dager
Citrat- rør
Oppbevares i romtemperatur
1800 G
i 10 minutter
INR: 48 t
Fibrinogen: 8 t
D- dimer: 8 t
APTT: 4 t
Senkningsrør


6 t
Ønskes mer utfyllende informasjon angående prøvebehandling kan laboratoriet kontaktes.

Forsendelse av prøver
Lovisenberg Diakonale Sykehus sin budtjeneste henter prøver hos våre brukere etter avtale. Utenom dette kan prøver sendes forsvarlig pakket i taxi. Med "forsvarlig pakkes" menes merkede rør i transporthylser som legges i konvolutt merket "Biologisk materiale/ UN3373" Transporthylser og konvolutter kan fås på laboratorium for medisinsk biokjemi, se mer om bestilling om prøvetakingsutstyr.

Unngå å sende prøver i posten til oss da holdbarheten ofte er kort.

Prøvesvar

De vanligste analysene utføres så snart prøven er mottatt. Resultatene vil da være klare samme dag.
Generelt
Rekvirenter som er elektronisk oppkoblet til Laboratorium for medisinsk biokjemi vil motta resultater fortløpende. Andre rekvirenter vil motta papirrapport når siste resultat er ferdig, men kan be om resultater over telefon (se nedenfor ang. telefonnummer og tider).
Alle eksterne rekvirenter vil motta papirrapport når siste resultat foreligger.
Vi har ikke anledning til å gi ut resultater direkte til pasient. Unntatt er INR og blodsukker. Pasienter må derfor henvende seg til henvisende lege for å få oppgitt resultatene.
Øyeblikkelig hjelp vil analyseres så fort som mulig etter mottak av prøven og resultater vil være klare innen 1,5 timer.

Telefonsvar
Rekvirenter kan ringe på 23 22 64 54 (helst mellom 12.30 - 15.00).
Ved øyeblikkelig hjelp og ved sterkt patologiske resultater vil resultatet bli telefonert til rekvirent.
Ringegrenser
Laboratoriet har i samråd med medisinsk og kirurgisk avdeling på sykehuset laget en liste over hvilke analyser som skal telefoneres rekvirent ved patologiske svar.
Dersom man ikke oppnår kontakt med rekvirent varsles vakthavende lege på medisin for analysene markert med * i tabellen.

Når et patologisk resultat i henhold til tabellen nedenfor er telefonert, dokumenteres dette med en kommentar sammen med resultatet. Kommentaren inneholder hvem som har mottatt beskjeden, dato, klokkeslett og hvem som har mottatt beskjeden.

Analytt
Svar

Hemoglobin

< 7,0

Hvite
< 2,0
> 20,0
*
Nøytrofile
< 0,5
Trombocytter
< 50
Malaria (antigentest)
positiv
*
INR
> 5,5
Fibrinogen
< 1,0
Natrium
< 120
> 160
*
Kalium
< 2,5
> 6,0
*
Kalsium
< 1,8 
> 3.0

Kreatinin
> 600
*
Glukose
< 2,0
> 25,0
*
Troponin T
> 30

CK
> 10 000
*
Lithium
> 1,3
*
Digoksin
> 2,6

Paracetamol
> 500
*
Blodkultur
positiv
*
Legionella
positiv
Skriftlig svarrapport
Skriftlig svarrapporter inneholder bl.a. rekvirentinformasjon, pasientidentifikasjon og prøvetakingstidspunkt. Resultatene er sortert etter analysegrupper med tilhørende referanseområde. Resultater angis med analysenes enhet, samt om de er utenfor referanseområdet (L/H). Eventuelle kommentarer knyttet til et resultat vises på linjen under. Akkrediterte resultater  markeres med en "A".

Skriftlige svarrapporter sendes med budtjeneste eller ordinær post.

Korrigering av resultater
Dersom det viser seg nødvendig å korrigere et utgitt resultat, vil dette varsles rekvirerende lege pr. telefon på resultater utenfor tilhørende referanseområde.
Ny skriftlig svarrapport skrives ut med kommentar på aktuell analyse og sendes til rekvirerende lege.

Analyseoversikt og Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbøkene inneholder nyttig informasjon om analyser innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi, bl.a. forhold rundt pasientforberedelser, indikasjoner og tolkning av svar.

 
Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi


Se oversikt over laboratoriets referanseområder, måleprinsipper, analytisk variasjon og akkrediterte analyser på LDS.

 
Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)


Laboratoriets analyseinstrumenter: 
 Med. biokjemi / immunologi: Cobas 6000     
 Hematologi: Sysmex XN- 9000
 Koagulasjon: STA-R Max   
 HbA1c: D10
 Blodgass: ABL 825 flex
 Urin stix: Clinitek Advantus
 Osteoporose: Lunar iDXA 

Kvalitetspolitikk og akkreditering

Laboratorium for medisinsk biokjemi skal gjennom et variert analyserepertoar, riktig analysekvalitet og god service gi rekvirentene et adekvat supplement til medisinsk diagnostikk og behandling.

Vårt møte med den enkelte pasient, kollega og samarbeidspartner skal være preget av omtanke, medmenneskelighet og respekt.

Laboratoriet skal utføre sitt arbeide på en sikker måte slik at menneskers liv og helse, miljø og utstyr beskyttes.

Kvaliteten sikres gjennom engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse. Vi skal kontinuerlig jobbe med forbedring av kvaliteten på laboratorietjenestene. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 som er en ISO-standard tilpasset medisinske laboratorier hvor det stilles særskilte krav til kvalitet og kompetanse. Standarden setter krav til ledelse, dokumentstyring og kvalitetssikring av hele prøveprosessen; fra rekvirering til prøvetaking, prøvehåndtering, analysering og til sist svarrapportering. 

Nyheter og driftsmeldinger


Ny benevning for HbA1c fra 30.09.18

Den 30. september 2018 skal HbA1c rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin (%).

Alle sykehus og private laboratorier kommer til å rapportere HbA1c kun med ny enhet fra denne dato.

Begrunnelsen for dette er at de fleste europeiske land nå rapporterer svarene mmol/mol både ved diagnostikk og behandling samt ved forskning og utvikling innen diabetes.

Se mer informasjon på: noklus.no/Kursogveiledning/HbA1c_omregning.aspx

Organisering og kontaktpersoner


Sjefbioingeniør
Gro M. Gulbrandsen
Ass. sjefbioingeniør
Wenche Ekornhol
Medisinskfaglig rådgiver
Agnete Nyborg Hjelmtvedt
Kvalitetsleder
Anita Mikalsen
Ledende fagbioingeniør IKT
Else-Marit Bryn
Ledende fagbioingeniør Medisinsk biokjemi/ Immunologi
Jessica Stenholm
Ledende fagbioingeniør Hematologi
Hanne E. Lunde
Ledende fagbioingeniør Koagulasjon/ Prøvemottak
Anne Mjaaland
Ledende fagbioingeniør Pasientnær analysering og prøvetaking
Pia Cathrine Longva Ramstad
Ledende fagbioingeniør Osteoporose
Martine Lønnes

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Følg skilting til "Laboratorium" i 2. etasje, rom 243. 
Timebestilling er ikke nødvendig da vi har kølappsystem.
Besøkstider
mandag - fredag 07.30-15.00
Telefon
23 22 64 54
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Viktig informasjon til deg som skal opereres

Ortopedisk eller generell kirurgisk. ​Les mer her.

Blodprøvehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
EKGhttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/ekgEKGEEKGEKGEKGEKG
Glukosebelastningstesthttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/glukosebelastningstestGlukosebelastningstestGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Urinprøvehttps://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/urinproveUrinprøveUUrinprøveUrinprøveUrinprøveUrinprøve

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.