Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Bedre helse gjennom økt kunnskap.

Når du er på sykehuset som pasient, har du og pårørende rett på god opplæring om sykdommen og behandlingen.  Opplæringen får du i samtale med helsepersonell med ulik, faglig bakgrunn. Det er også mulig å få opplæring i gruppe ved å delta i kurs.

”Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige komplikasjoner.”
Odelstingsproposisjon nr. 10 om lov om spesialisthelsetjenesten m m 1999, pkt. 6.8.6. (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999).

Opplæring individuelt

Opplæring utgjør en stor del av innholdet i samtalene du og pårørende har med helsepersonell.
​Opplæringen kan bestå av informasjon, undervisning, rådgivning, veiledning, demonstrasjon, øvelse eller andre pedagogiske metoder. Du får kunnskap som kan gi deg økt forståelse av sykdommen og dermed blir du bedre i stand til å ivareta din egen fysiske og psykiske helse.
Innholdet i opplæringen som helsepersonell gir, kan være å:
 
 • lytte til din beskrivelse av symptomer og gi innspill om mulige undersøkelser

 • ha dialog om undersøkelse som må utføres for å kunne diagnostisere

 • drøfte ulike behandlingsmuligheter med deg

 • få frem dine reaksjoner på tiltak som dere har bestemt skal iverksettes

 • gi deg råd om å gjennomføre tiltak for å fjerne symptomene

 • undervise deg om diagnosen

 • undervise deg om aktuell medisin og hvilken funksjon medisinen har

 • lytte til dine spørsmål og kommentarer

 • undervise og veilede deg i bruk av medisinsk utstyr

 • veilede deg og pårørende om endret livsstil gjennom spørsmål, kunnskapsformidling og støtte

I tillegg til opplæring gjennom samtaler, kan du lære om sykdommen og behandlingen i  brosjyrer, som film og eLæring-kurs.

Opplæring i gruppe

På kurs møter du andre med samme sykdom som deg. Vanligvis er 8 til 12 deltakere samlet i gruppe.

​Det kan være svært nyttig at pårørende deltar i kurs. Erfaring viser at mange pasienter opplever at møte med andre i en velorganisert form på sykehuset, gir ny innsikt i og forståelse for egen situasjon.

Tverrfaglige team underviser og veileder i kursene. Teamene består av helsepersonell med ulik, faglig bakgrunn som har spesialistkompetanse i forhold til den aktuelle sykdommen.  Dette kan være lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeut og andre. En erfaren pasient er medlem av det tverrfaglige teamet og bidrar med eget innlegg i kurset.

Andre kurs fungerer mer som samtalegruppe med fagpersoner som gruppeledere. I disse kursene inneholder gruppesamtalen både undervisning og erfaringsdeling og den enkelte deltaker får anledning til å utvikle ny kunnskap og forståelse og bearbeide egne erfaringer sammen med andre.
Se tilbud fra Kirurgisk klinikk, Psykiatrisk klinikk, Nic Waals Institutt, TAKO og Lovisenberg DPS.

Pasientfilmer og hjelpemidler

Klikk her for å komme se en oversikt over pasientfilmer fra sykehuset.

Inhalasjonskort for pasienter

Lovisenberg Diakonale Sykehus har utviklet lommekort for 9 ulike inhalasjonsapparater.

Inhalasjonskortene viser bilde av et inhalasjonsapparat på den ene siden og tekst om Virketid, Effekt og Bruk på den andre siden.

Formålet med inhalasjonskortene er å gi pasientene informasjon om medisinen i apparatet. Kunnskap om medisinen kan styrke motivasjonen til å bruke apparatet. På den måten kan pasientene oppnå bedre livskvalitet.
Last ned PDF-fil for utskrift av kortene her.

Kontakt

Lenker

Arrangementer

 • Astmakurs

  Kurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring.

 • Atrieflimmer

  Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.

 • CPAP kurs

  CPAP kurset er for pasienter som er utredet og har fått diagnosen obstruktiv søvnapné og skal starte opp med nattlig pustestøttebehandling (CPAP).

 • Cøliaki

  Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki.

 • Diabetes type 2

  Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

 • Etterlattekurs - Lovisenberg Lindring og Livshjelp

  Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

 • Hjerneslag

  Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag.

 • Hjertekurs – Kransåre

  Kurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Hjertesvikt

  1 dag: arrangeres ved behov.

 • Hofteskolen

  Hofteskolen er for pasienter som skal få protese i hoften. På hofteskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Hofteskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.

 • Hofteskolen

  Hofteskolen er for pasienter som skal få protese i hoften. På hofteskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Hofteskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.

 • Hørselskurs

  Hørselskurset er åpent for personer henvist til hørselssentralen for hørselsproblemer og høreapparatutprøving. Målsettingen med kurset er å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt mestring av hørselstap.

 • IBD-kurs (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)

  Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.

 • Kneskolen

  Kneskolen er for pasienter som skal få protese i kneet. På kneskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Kneskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.

 • KOLS-kurs

  Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols.

 • Korsbåndskolen

  Korsbåndskolen er for pasienter som skal få korsbåndoperasjon (ACL). På Korsbåndskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Korsbåndskolen holdes av fysioterapeut.

 • Livsstilsendring

  Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.

 • Mindfullnesskurs etterlatte - Lovisenberg Lindring og Livshjelp

  Når sorgen setter seg i kroppen. Å være i sorgprosess påvirker oss på ulike vis. Hvordan vi håndterer dette vil være individuelt.

 • Pårørendegruppe - Psykisk helsevern

  På grunn av korona-situasjonen utgår dette tilbudet inntil videre.

 • Pårørendekurs - Lovisenberg Lindring og Livshjelp

  Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.

Fant du det du lette etter?