Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Bedre helse gjennom økt kunnskap.

Når du er på sykehuset som pasient, har du og pårørende rett på god opplæring om sykdommen og behandlingen.  Opplæringen får du i samtale med helsepersonell med ulik, faglig bakgrunn. Det er også mulig å få opplæring i gruppe ved å delta i kurs.

”Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige komplikasjoner.”
Odelstingsproposisjon nr. 10 om lov om spesialisthelsetjenesten m m 1999, pkt. 6.8.6. (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999).

Opplæring individuelt

Opplæring utgjør en stor del av innholdet i samtalene du og pårørende har med helsepersonell.
​Opplæringen kan bestå av informasjon, undervisning, rådgivning, veiledning, demonstrasjon, øvelse eller andre pedagogiske metoder. Du får kunnskap som kan gi deg økt forståelse av sykdommen og dermed blir du bedre i stand til å ivareta din egen fysiske og psykiske helse.
Innholdet i opplæringen som helsepersonell gir, kan være å:
 
  • lytte til din beskrivelse av symptomer og gi innspill om mulige undersøkelser

  • ha dialog om undersøkelse som må utføres for å kunne diagnostisere

  • drøfte ulike behandlingsmuligheter med deg

  • få frem dine reaksjoner på tiltak som dere har bestemt skal iverksettes

  • gi deg råd om å gjennomføre tiltak for å fjerne symptomene

  • undervise deg om diagnosen

  • undervise deg om aktuell medisin og hvilken funksjon medisinen har

  • lytte til dine spørsmål og kommentarer

  • undervise og veilede deg i bruk av medisinsk utstyr

  • veilede deg og pårørende om endret livsstil gjennom spørsmål, kunnskapsformidling og støtte

I tillegg til opplæring gjennom samtaler, kan du lære om sykdommen og behandlingen i  brosjyrer, som film og eLæring-kurs.

Opplæring i gruppe

På kurs møter du andre med samme sykdom som deg. Vanligvis er 8 til 12 deltakere samlet i gruppe.

​Det kan være svært nyttig at pårørende deltar i kurs. Erfaring viser at mange pasienter opplever at møte med andre i en velorganisert form på sykehuset, gir ny innsikt i og forståelse for egen situasjon.

Tverrfaglige team underviser og veileder i kursene. Teamene består av helsepersonell med ulik, faglig bakgrunn som har spesialistkompetanse i forhold til den aktuelle sykdommen.  Dette kan være lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeut og andre. En erfaren pasient er medlem av det tverrfaglige teamet og bidrar med eget innlegg i kurset.

Andre kurs fungerer mer som samtalegruppe med fagpersoner som gruppeledere. I disse kursene inneholder gruppesamtalen både undervisning og erfaringsdeling og den enkelte deltaker får anledning til å utvikle ny kunnskap og forståelse og bearbeide egne erfaringer sammen med andre.
Se tilbud fra Kirurgisk klinikk, Psykiatrisk klinikk, Nic Waals Institutt, TAKO og Lovisenberg DPS.

Pasientfilmer og hjelpemidler

Klikk her for å komme se en oversikt over pasientfilmer fra sykehuset.

Inhalasjonskort for pasienter

Lovisenberg Diakonale Sykehus har utviklet lommekort for 9 ulike inhalasjonsapparater.

Inhalasjonskortene viser bilde av et inhalasjonsapparat på den ene siden og tekst om Virketid, Effekt og Bruk på den andre siden.

Formålet med inhalasjonskortene er å gi pasientene informasjon om medisinen i apparatet. Kunnskap om medisinen kan styrke motivasjonen til å bruke apparatet. På den måten kan pasientene oppnå bedre livskvalitet.
Last ned PDF-fil for utskrift av kortene her.

Kontakt

Lenker

Fant du det du lette etter?