HELSENORGE

LIS – Lege i spesialisering

Som lokalsykehus for Oslo sentrum, med stort og sammensatt pasientgrunnlag, er LDS svært godt egnet som utdanningsvirksomet; preget av nært samarbeid internt og god samhandling utad.

LDS har i forbindelse med ny spesialistutdanning fra 1.3.19 søkt godkjenning som utdanningsvirksomhet innen sju indremedisinske retninger (blodsykdommer, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, generell indremedisin, infeksjonssykdommer, lungesykdommer) i tillegg til voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og røntgen. Sykehuset tilbyr i henhold til avtale med nærliggende sykehus også LIS-tjeneste i ortopedi, ØNH-kirurgi og gastrokrirugi.

Sykehuset har som ambisjon å legge til rette for spesialistutdanning av leger på  en slik måte at læringsaktiviteter, tilbakemeldings- og vurderingssituasjoner blir en helt naturlig del av LIS' og overlegers arbeidshverdag og samarbeidsform.

Utdanningsansvarlig overlege (UAO) ved hhv medisinsk klinikk og for psykisk helsevern koordinerer utdanningsaktiviteten innen disse største fagretningene ved sykehuset.

UAO medisin (alle indremedisinske fag): Atle Leirvik,
alte.leirvik@lds.no, tlf 90295219

UAO psykiatri (BUP, VOP, RUS): Anne Kamps,
ankam@lds.no, tlf 90238041

Henvendelser ang. spesialisering i radiologi: Rune Kvakestad:
rune.kvakestad@lds.no

Henvendelser ang. spesialisering i ØNH: Hanne Berdal Sørensen; hanne.berdal-sorensen@lds.no

Henvendelser ang. spesialisering i ortopedi: Sigbjørn Dimmen; sigbjorn.dimmen@lds.no

Utdanningsplaner

Det er utarbeidet utdanningsplaner iht ny spesialistordning for hver spesialisering sykehuset tilbyr. Planen er organisert i tre deler: 

Del 1 beskriver sykehusets utdanningsvirksomhet overordnet og er felles for alle planer.

Del 2 er fagspesifikk og beskriver forhold for den enkelte spesialitet.

Del 3 er malen for den individuelle utdanningsplanen som tilpasses den enkelte LIS og er ment som et planleggingsverktøy underveis i LIS-løpet.

Fant du det du lette etter?