Planlagt pasientbehandling som normalt, men generelt besøksforbud

Planlagt aktivitet går som normalt, men noe redusert på grunn av smittevernstiltak. Det er ekstra viktig at du melder fra i god tid hvis du ikke vil benytte timen, siden det er mange pasienter som venter på behandling. Har du hatt symptomer på Covid-19 eller hatt kontakt med smittede siste 10 dager: ta kontakt med sykehuset på telefon.

Legg merke til følgende smittevernstiltak:

Hold avstand til andre personer.

Færre enn vanlig kan bruke venterom samtidig. Derfor bes du å møte på venterommet så nærme timen som mulig, 5 -15 minutter før timen. Benytt hånddesinfeksjon. 

Det er nå dessverre ikke anledning til å ha med ledsager, unntatt hvis pasienten er under 18 år, eller av medisinske grunner trenger ledsager. Da kan pasienten ha med én ledsager. Ved behov for familiesamtale eller om pasienten har barn som pårørende, kan det også gjøres unntak, etter avtale med avdelingen.

Husk at du kan bruke mobiltelefon for å inkludere en pårørende i samtalen dersom du ønsker det. Pårørende kan ev. komme inn for å hente pasienter etter operasjon/ved utreise, der dette avtales/avklares i forkant.

Ved undersøkelser og behandling som innebærer kortere avstand enn en meter ikler personalet seg nødvendig smittevernutstyr.
En del av behandlingen kan bli gjennomført som video- eller telefonkonsultasjon. 

For å ivareta smittevernet videreføres adgangskontroll og besøksbegrensning.

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse skal holde seg hjemme. Se også FHI.no nettsider og følg helsemyndighetenes instrukser for å forebygge smitte. 

Det er tilpassede tiltak ved de ulike behandlingsstedene.

Nic Waals Institutt:

Venterommet vil være stengt. Pasientene tar kontakt direkte med behandler på mobil når de ankommer og venter ute.

Kirurgisk klinikk - informasjon om utsatt behandling:

Planlagte operasjoner går som normalt, men med redusert kapasitet grunnet smittevernsrestriksjoner. Dermed vil mange operasjoner og konsultasjoner måtte utsettes for å prioritere de pasientene det haster mest å få behandlet. Denne prioriteringen vil måtte pågå i en lang tid fremover og medfører at mange pasienter vil kunne få endret planlagte timer og tildelt timer på relativt kort varsel. Siden 12. mars er det daglig blitt utsatt ca. 40 operasjoner og 200 konsultasjoner, slik at det dessverre er et stort etterslep. Det er derfor ekstra viktig at de som får tilbud om behandling møter som avtalt, eller melder avbud i god tid, slik at andre kan benytte timen.

Besøksrestriksjoner

​Av smittevernhensyn er det innført generelt besøksforbud.

Det gjøres unntak for besøk til kritisk syke, barn under 18 år og i andre særlige tilfeller. Besøket må da avtales med avdelingen på forhånd, og registreres. Besøkende må være frisk, og utføre håndhygiene både når de går inn på pasientrommet og når de går ut. Hold minst 1 m avstand til ansatte og pasienter. Ikke opphold i fellesarealer - gå rett til avdelingen der pasienten er.

Informasjon til media

Koronasituasjonen i Lovisenberg Diakonale Sykehus:

Oppdateres hverdager:
14. januar 2021:
Antall innlagte pasienter med Covid-19: 5

Hittil i pandemien (oppdateres ukentlig) 
- Utskrevne til bosted: 186
- Overført til annet sykehus: 15
- Døde: 6

Ansatte i karantene per siste uke: 25

For ansatte

Utenlandsreiser og karantene (pr. 11. september 2020):

• All reiseaktivitet til andre land, også der det er lav smitterisiko, skjer på eget ansvar. LDS ber alle ansatte nøye vurdere både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta under og etter reisen.

• Alle reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko frarådes. Ansatte som mener at de har viktige grunner for slik reise, må først drøfte reisen med nærmeste leder, og også på forhånd redegjøre for hvordan de vil gjennomføre karantenetiden (nå ti dager).

• Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet, ev. må den gjennomføres som ulønnet permisjon.

• Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise (inn- og utland), skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie.

• Ansatte, inkl. vikarer m. v., skal informere arbeidsgiver dersom de har vært utenlands i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Egen prosedyre om testing mv. foreligger: "Ansatte: isolering, karantene, dispensasjon, testing" er oppdatert i tråd med dette. Se informasjon på intranett og Workplace.
• Ledere har ansvar for å spørre ansatte som kommer tilbake fra ferie, senest straks ansatte kommer på jobb, om de har vært eksponert for smitte eller vært utenfor Norge i løpet av de siste ti dagene av ferien.

LDS ansatte kan logge seg inn på intranett fra mobil/hjemme-PC. Der er det informasjon om hvordan de skal forholde seg.

Les hvordan du gjør det her.

Mer informasjon om koronavirus

Se Folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon over situasjonen.

Finner du ikke svar på nettsidene kan du ringe Helsedirektoratets infotelefon for publikum: 815 55 015

For Oslo kommune sine innbyggere: 21 80 21 82

For henvendelse til sykehuset, ring avdelingen eller sykehusets sentralbord: 23 22 50 00

Fra rådgivningskontoret for syn og hørsel

Helse Sør-Øst: Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

Helse Sør-Øst: Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

Helse Sør-Øst: Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

Information about corona - other languages

Information in several languages from Oslo kommune

Information in english from FHI (NIPH)

Information in 24 languages from FHI (NIPH)

Videos recomended by FHI (NIPH)

Information in 6 laguages from WHO

YouTube: General information

YouTube: Quarantine and isolation

Administrativ beredskapsinfo

Info fra HSØ om smittevernutstyr

Anmodninger om støtte fra Forsvaret. Alle henvendelser skal gå via sykehusets ledelse.

Norsk pandemiregister

Norsk pandemiregister opprettet og i drift fra 31.mars

Det er opprettet et eget medisinsk kvalitetsregister for å kunne følge forløpet av pasienter med covid-19 i norske sykehus.
Norsk pandemiregister er et viktig verktøy for å få oversikt over sykehusinnleggelser som følge av koronavirus. Rapportene fra pandemiregisteret vil benyttes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets i deres daglige oppdateringer. Norsk pandemiregisteret vil gi kunnskap om sykdommen covid-19 som kan brukes til å bedre pasientbehandlingen gjennom analyser og forskning. Opplysningene som samles inn kan også brukes til planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgstjenesten og i helse- og omsorgsforvaltningen.

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse. Registeret vil på sikt berikes med opplysninger fra andre helseregistre.
Norsk pandemiregister har som formål å gi rapport til myndighetene, å bidra til å bedre kvaliteten på helsehjelp som gis til pasienter med covid-19, og å kunne brukes til forskning. Det vil ikke være mulig å identifisere den enkelte pasient i rapporter fra Norsk pandemiregister. Opplysningene i registeret vil brukes for å få oversikt over innlagte pasienter i landet samlet, og i ulike landsdeler, samt oversikt over blant annet aldergrupper, kjønnsfordeling og risikofaktorer.

Det er mulig for pasient å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

Hvem har ansvar for å registrere?

Det er en koordinator per helseforetak. Koordinatoren er oppnevnt av fagdirektør, og har følgende oppgaver:

- Sørge for å få på plass et system som fanger opp SARS-CoV2 positive pasienter ved alle sykehus i helseforetaket.

- Sørge for å rekruttere registratorer på de ulike sykehusene i helseforetaket.

- Sørge for at pandemiskjema registreres så raskt som mulig, og senest 24 timer etter kjent positiv prøve.

- Sørge for at utskrivningsskjema fylles ut når utskrivning skjer og senest 24 timer etter utskrivning.

Hvilke pasienter skal registreres?

Norsk pandemiregister skal registrere alle pasienter som innlegges på sykehus med covid-19, uavhengig av hvilken avdeling de legges inn på.

- Pasienter som innlegges med kjent positiv SARS-CoV2

- Pasienter som tester positivt på SARS-CoV2 ved ankomst.

- Pasienter innlagt av andre årsaker som testes etter å ha utviklet symptomer på SARS-CoV2

Så snart positivt testresultat foreligger skal dette umiddelbart formidles til koordinator for registrering.

Om Norsk pandemiregister

Norsk pandemiregister er opprettet og i drift 31.mars 2020 for å sørge for samordnet og effektiv rapportering av pasienter med sykdom som følge av koronavirus i norske sykehus.

Norsk pandemiregister er et forskriftsbasert register basert på reservasjonsrett. Registeret er en del av Norsk intensiv- og pandemiregister og er regulert av forskrift om medisinske kvalitetsregistre, helseregisterloven og personvernforordningen. Den registrerte har rett til å motsette seg at opplysningene behandles, og kan til enhver tid reservere seg slik at eventuelle opplysninger i registeret blir slettet.

Se også nettsiden til Norsk pandemiregister