HELSENORGE

Nyremedisin og dialyse

Adm.direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst klippet åpningssnoren for Nyremedisin og dialyse ved LDS. Det nye tilbudet bidrar til økt kapasitet og et styrket lokalsykehustilbud i Oslo, og omfatter pasienter både fra Lovisenberg og Diakonhjemmet lokalsykehusområde.

Sykepleiere ønsker pasientene velkommen til det nye tilbudet på Lovisenberg sykehus

Ved full drift kan det daglig tas imot 22 dialysepasienter. Fra høsten blir det også 25 pasienter i peritonialdialyse (hjemmedialyse). Årlig forventes ca. 1000 polikliniske konsultasjoner i nyrepoliklinikken.

Tilbudet er utviklet i samarbeid med brukere og erfarne nyresykepleiere i et tjenestedesignprosjekt, slik at forholdene i den nye avdelingen skal være best mulig tilpasset brukernes behov. Det er også etablert et tverrfaglig team og rekruttert ansatte med bred erfaring fra fagområder som rus, psykiatri og kommunehelsetjenesten.

Adm.direktør ved LDS, Tone Ikdahl takket alle involverte i prosjektet, som har inkludert mange yrkesgrupper og vært en omfattende prosess. Hun takket også Helse Sør-Øst og prosjektdirektør Andreas Moan, samt avgivende sykehus, for det gode samarbeidet.

Eirik Pettersen, klinikksjef ved Medisinsk klinikk, pekte på at LDS med den nye avdelingen for nyremedisin og dialyse kan tilby et mer komplett indremedisinsk behandlingstilbud til befolkningen i indre by, som nå omfatter alle de indremedisinske spesialitetene.

Fra Diakonhjemmet sykehus takket avdelingsoverlege Thomas Svendsen og Anders M. Frafjord for det nye tilbudet som også inkluderer pasienter fra Diakonhjemmets lokalsykehusområde. Jørgen Bakke fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte overrakte en blomst til avdelingen og ønsket til lykke med dagen.

Avdelingsleder Hege Bratli orienterte om den nye avdelingen og gledet seg over at pasientbehandlingen nå er i full gang - de første pasientene kom 7. mars. Hun fremhevet også det gode samarbeidet med de andre Oslosykehusene, og med kommunehelsetjenesten.