Forskningsmidler for 2020 tildelt - Helse Sør-Øst RHF

Styret i Helse Sør-Øst tildelte i år seks stipender til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Veldig gledelig! 

Nikolaj Kunøe med team, Klinikk for psykisk helsevern og Jan Stubberud, Lovisenberg DPS, har fått forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Forskningsmidlene vil dekke 50% forskerstilling til hver i fire år. 

Studien "The Lovisenberg Open Acute Door Study” (LOADS) er bedre kjent som «Åpen dør ut» i Klinikk for psykisk helsevern. - Gjennom prosjektet skal vi utvikle en ny praksis med økt vekt på brukerorientering og samvalg. Forskningsprosjektet tar sikte på å beskrive effektene den nye tjenestemodellen har på vold mot ansatte, tvangsbruk, og behandlingsmiljø. Det legges opp til et nært samarbeid med kommunale tjenester og politiet om gjennomføringen av prosjektet. "Åpen dør ut" har til hensikt å bygge tillit mellom pasientene og helsetjenesten, og å motvirke stigmaet om at akutt psykisk helsevern er synonymt med å være innestengt, forklarer prosjektleder for LOADS, Nikolaj Kunøe. 

Jan Stubberud LDPS (NWI fra 01.01.) fikk tildelt midler til studien: "Two-year follow-up after Goal Management Training in depression (TRAIN)". Denne studien ser på nevropsykologiske metoder – hjernetrening – som tas i bruk for å bedre hjernenes kognitive kontrollfunksjoner  hos pasienter med depresjon som opplever kognitive vansker, for eksempel vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon, eller problemløsning. GOLD undersøker effekten av å trene de svekkede områdene gjennom bevisstgjøring, strategier og øvelser. 

Nic Waals Institutt  fikk tildelt fire forskerstipend fra Helse Sør-Øst RHF: to doktorgradsprosjekter, ett postdoktor prosjekt og ett karrierestipend til psykisk helsevern, barn og unge.

Alexandra Havdahl og hennes forskergruppe har fått karrierestipend, noe som gir mulighet til å ansette flere forskere i teamet til innsats på dette viktige fagfeltet.

Forskningsmiljøet knyttet til Mo-Ba-studien, med Anne-Siri Øyen, Alexandra og Laurie Hannigan, har også fått tildelt midler til et postdoktorstipend, samt et doktorgradsstipend, som betyr at forskerne i PaGE group – Psychiatric Genetic Epidemiology kan jobbe videre med å forstå hva som bidrar til utvikling av psykiske lidelser tidlig i livet og hva som kan predikere bedring og redusere tilbakefall. De bruker data fra Mor, far og barn studien og samarbeider blant annet med forskere ved Folkehelseinstituttet og ved University of Bristol.

Cilje S. Rolfsjord med Anne-Siri Øyen som prosjektleder har fått PhD-midler med 50% over seks år for å forske på tilbakemeldingssystemet som nå er etablert på NWI- TellMe More, slik at barn, ungdommer og foreldre kan gi tilbakemelding til sine behandlere om hvordan de opplever behandlingen de får. Dette er viktig for å utvikle gode behandlingsforløp og det er del av et nytt og innovativt kvalitetsregister som helsemyndighetene ønsker at alle klinikker for psykisk helsevern for barn og ungdom skal ha.

Tildelingen gir oss stolthet, ydmykhet, inspirasjon og glede, sier klinikksjef Anne-Stine Meltzer i en kommentar til tildelingen: Jeg føler at vi får belønning for en langvarig innsats for å aldri slutte å prøve utvikle faget vårt så vi kan gi best mulig hjelp til våre pasienter.

Vi er stolte av denne flotte uttellingen for Lovisenberg Diakonale Sykehus sier sykehusets forskningssjef Anners Lerdal.