FACT ung etableres

Landets første FACT ung etableres nå i bydelene Grünerløkka og St.Hanshaugen i samarbeid med Nic Waals Institutt. Helseministeren kom på besøk.

Helseministeren og en stor delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk høre om det nye tilbudet som for Grünerløkka starter drift fra 1. januar 2020 i Markveien 57.
«FACT ung» skal prøves ut som tilbud for unge psykisk syke som faller utenfor dagens hjelpetilbud. Behandlingsteam bestående av både spesialisthelsetjenestens og kommunens hjelpetilbud skal samarbeide om virkemidler: Både behandling, nettverk og sosiale rammer må på plass for å få et så normalt liv som mulig selv om man har en psykisk lidelse.

FACT ung teamet skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen er barn/ungdom fra 12- 18 år, som ikke får nytte av hjelpeapparatet slik det er i dag. Mange i målgruppen har lav funksjonsfungering, ofte kombinert med manglende diagnose og rusutfordringer. Vi har god erfaring med FACT voksne og FACT eldre som et godt tilbud til målgrupper.

Se også artikkel i Vårt Oslo.

FACT ung - pilotprosjekt

  • Norges første FACT ung: Treårig pilotprosjekt med Nic Waals Institutt, LDS og bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen starter 1. januar 2020.
  • Målgruppe: Ungdom 12-18(23) år med moderat til alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblemer i kombinasjon med omfattende funksjonsvansker, med behov for langvarig oppfølging, og som i dag ikke får nyttiggjort seg eksisterende tilbud. I prosjektperioden ca. 20-25 personer og deres familier.
  • FACT (fleksibelt aktivt behandlingsteam), er en ny behandlingsmodell der kommune og spesialisthelsetjeneste sammen møter pasientene der de er (arenafleksibel) og med fleksibel behandlingsintensitet, der hjelpetilbudet trappes opp og ned etter pasientens behov. Modellen er utprøvd for voksne med gode resultater og høy brukertilfredshet.
  • Teamet med 3,9 årsverk er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleier, psykolog, helsesekretær, lege og barnevern/sosialfaglig kompetanse samt erfaringskonsulent.
  • Mål: Ungdommer som «faller mellom alle stoler» skal få relevant utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for å hindre symptomoppblomstring og bedre funksjon og livskvalitet, i et ungdomsvennlig hjelpetilbud på ungdommenes og familienes arenaer.