Koronainformasjon fra LDS

Ta kontakt med sykehuset på telefon hvis du har symptomer på covid-19. Friske pasienter og besøkende trenger ikke lenger å bruke munnbind. Besøksrestriksjonene er opphevet, ordinær besøkstid er alle dager kl. 16-19.  
Meld fra i god tid hvis du ikke kan benytte din time. Da unngår du "ikke-møtt"-gebyr, og en annen pasient kan få din time.

  • Husk at du kan bruke mobiltelefon for å inkludere en pårørende i samtalen dersom du ønsker det. Det er anledning til å ha med én ledsager.
  • En del av behandlingene kan bli gjennomført som video- eller telefonkonsultasjon. 

Kirurgisk klinikk - informasjon om utsatt behandling:

Dersom du har fått utsatt timen din vil du få ny innkalling. Du kan også ta kontakt med klinikken. Si også ifra hvis du ikke lenger har behov for timen. 

For ansatte

LDS ansatte kan logge seg inn på intranett fra mobil/hjemme-PC.

Les hvordan du gjør det her.

Mer informasjon om koronavirus

Se Folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon.

Finner du ikke svar på nettsidene kan du ringe Helsedirektoratets infotelefon for publikum: 815 55 015

For henvendelse til sykehuset, ring avdelingen eller sykehusets sentralbord: 23 22 50 00

Fra rådgivningskontoret for syn og hørsel

Helse Sør-Øst: Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

Helse Sør-Øst: Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

Helse Sør-Øst: Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

Information about corona - other languages

Information in several languages from Oslo kommune

Information in english from FHI (NIPH)

Information in 24 languages from FHI (NIPH)

Videos recomended by FHI (NIPH)

Information in 6 laguages from WHO

YouTube: General information

YouTube: Quarantine and isolation

Administrativ beredskapsinfo

Info fra HSØ om smittevernutstyr

Anmodninger om støtte fra Forsvaret. Alle henvendelser skal gå via sykehusets ledelse.

Norsk pandemiregister

Norsk pandemiregister opprettet og i drift fra 31.mars 2020

Det er opprettet et eget medisinsk kvalitetsregister for å kunne følge forløpet av pasienter med covid-19 i norske sykehus.
Norsk pandemiregister er et viktig verktøy for å få oversikt over sykehusinnleggelser som følge av koronavirus. Rapportene fra pandemiregisteret vil benyttes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets i deres daglige oppdateringer. Norsk pandemiregisteret vil gi kunnskap om sykdommen covid-19 som kan brukes til å bedre pasientbehandlingen gjennom analyser og forskning. Opplysningene som samles inn kan også brukes til planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgstjenesten og i helse- og omsorgsforvaltningen.

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse. Registeret vil på sikt berikes med opplysninger fra andre helseregistre.
Norsk pandemiregister har som formål å gi rapport til myndighetene, å bidra til å bedre kvaliteten på helsehjelp som gis til pasienter med covid-19, og å kunne brukes til forskning. Det vil ikke være mulig å identifisere den enkelte pasient i rapporter fra Norsk pandemiregister. Opplysningene i registeret vil brukes for å få oversikt over innlagte pasienter i landet samlet, og i ulike landsdeler, samt oversikt over blant annet aldergrupper, kjønnsfordeling og risikofaktorer.

Det er mulig for pasient å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

Hvem har ansvar for å registrere?

Det er en koordinator per helseforetak. Koordinatoren er oppnevnt av fagdirektør, og har følgende oppgaver:

- Sørge for å få på plass et system som fanger opp SARS-CoV2 positive pasienter ved alle sykehus i helseforetaket.

- Sørge for å rekruttere registratorer på de ulike sykehusene i helseforetaket.

- Sørge for at pandemiskjema registreres så raskt som mulig, og senest 24 timer etter kjent positiv prøve.

- Sørge for at utskrivningsskjema fylles ut når utskrivning skjer og senest 24 timer etter utskrivning.

Hvilke pasienter skal registreres?

Norsk pandemiregister skal registrere alle pasienter som innlegges på sykehus med covid-19, uavhengig av hvilken avdeling de legges inn på.

- Pasienter som innlegges med kjent positiv SARS-CoV2

- Pasienter som tester positivt på SARS-CoV2 ved ankomst.

- Pasienter innlagt av andre årsaker som testes etter å ha utviklet symptomer på SARS-CoV2

Så snart positivt testresultat foreligger skal dette umiddelbart formidles til koordinator for registrering.

Om Norsk pandemiregister

Norsk pandemiregister er opprettet og i drift 31.mars 2020 for å sørge for samordnet og effektiv rapportering av pasienter med sykdom som følge av koronavirus i norske sykehus.

Norsk pandemiregister er et forskriftsbasert register basert på reservasjonsrett. Registeret er en del av Norsk intensiv- og pandemiregister og er regulert av forskrift om medisinske kvalitetsregistre, helseregisterloven og personvernforordningen. Den registrerte har rett til å motsette seg at opplysningene behandles, og kan til enhver tid reservere seg slik at eventuelle opplysninger i registeret blir slettet.

Se også nettsiden til Norsk pandemiregister

Fant du det du lette etter?