Gratulerer med dagen alle sykepleiere

I anledning den internasjonale sykepleierdagen 12 mai ønsker vi å fortelle litt om det viktige arbeidet som pågår på Lovisenberg Diakonale Sykehus, og som involverer sykepleierne våre. 

I forbindelse med det pågående prosjektet «Et lærende sykehus» er kompetanseutvikling og livslang læring virkelig satt på dagsorden. Sykehuset deltar i et stort internasjonalt forskningsprosjekt som heter «Magnet4Europe» som har som hovedmål og forbedre helsepersonells psykiske helse og trivsel. Se lenker nederst på siden for bl.a. en informasjonsvideo om prosjektet.

Sykehuset har satt i gang et omfattende arbeid med utvikling av et systematisk kompetanseforløp for sykepleiere. Vi vil etablere et forløp som ivaretar nyutdannede sykepleiere til sykepleiere med ekspertkompetanse innen ulike fagområder, og er opptatt av å legge til rette for at læring og kompetanseutvikling foregår kontinuerlig. Pasientbehandlingen blir mer og mer spesialisert og vi trenger derfor spesialister innen sykepleie på samme måte som vi har legespesialister.

En av sengepostene våre er nå i ferd med å teste ut mentorprogram for nyansatte sykepleiere, inspirert av en modell fra Trondheim kommune som har hatt gode erfaringer fra en slik ordning. Dette innebærer at den nye sykepleieren vil følges tett av en mer erfaren sykepleier gjennom hele det første året. Dersom erfaringene blir positive har vi planer om å bredde tilbudet til flere avdelinger.

Prosjektet har også vært med å bidra til at sykehuset har bevilget midler til å heve grunnbemanningen for sykepleiere på de medisinske sengepostene og fått flere videreutdanningsstillinger for sykepleiere på disse postene.

Vi tester ut en amerikansk sykehusmodell i forbindelse med dette prosjektet, «The Magnet Model». Magnet-sykehus styres etter fem hovedprinsipper; 1) transformerende lederskap, 2) profesjonell utvikling og myndiggjøring, 3) eksemplarisk pasientbehandling, 4) ny kunnskap, innovasjon og forbedring og 5) empiriske målinger. Magnet-modellen er en evidensbasert modell som viser til bedre trivsel og psykisk helse for de ansatte og bedre pasientbehandling sammenlignet med sykehus som ikke har en slik sertifisering.

Bildet nedenfor viser vår oversettelse og tilpasning av modellen:

 

Du finner med informasjon om prosjektet her:

4 minutters informasjonsvideo om prosjektet
Magnet4Euorpe sin hjemmeside
Oversiktsartikkel om Magnet-sykehus