Brukerutvalget ved LDS

Brukerutvalget er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet blir best mulig. 

Brukerutvalget i 2018 - 2019

Utvalget er et uavhengig, rådgivende organ for sykehuset og rapporterer til administrerende direktør. Det er ikke et klageorgan, men tar gjerne imot pasienthistorier og andre brukererfaringer. Reell brukermedvirkning, brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedfokus. Mandat for og brosjyre om brukerutvalget finner du vedlagt under punkt 2 (nederst på denne siden).

Viktige arbeidsområder er:
  • Drøfting av saker som berører sykehusets tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon.
  • Uttalelser om planer som har konsekvenser for pasienter og pårørende.
  • Delta i prosjekter og arbeidsprosesser som har konsekvenser for pasienttilbudet.
  • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukerundersøkelser.
  • Være representert i relevante råd og utvalg ved sykehuset.
  • Formidle kontakt med brukerorganisasjoner.
  • Utvalget skal ikke behandle pasient- og/eller personalsaker.

Brukerutvalgets medlemmer i perioden januar 2018 – desember 2019:

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)  
Atle Larsen (leder)
Juridisk rådgiver på FFO`s Rettighetssenter.
Er opptatt av, og arbeider mye med pasientrettigheter og helsepolitikk.

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Katrine Rutledal (nestleder) 
Har kommunikasjonsfaglig bakgrunn og er spesielt opptatt av at kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell skal være basert på trygghet og tillit tilpasset den enkelte pasients utgangspunkt. Er også engasjert i Pasient- og pårørendeopplæringen ved sykehuset.

Kreftforeningen 
Tone G. Larstorp
Hadde 25 års erfaring som hotelldirektør da hun fikk alvorlig kreftsykdom. Har siden arbeidet innen frivillighet, som likeperson ved Vardesenter og brukerrepresentant for NAV Oslo fylke. Er opptatt av informasjon og kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, samt ernæring/kosthold ved sykdom og rehabilitering.

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)  
Jon Storaas
Daglig leder RIO. Er selv tidligere rusavhengig og har den meste av kunnskapen gjennom å ha gått inn i et rusmisbruk, levd som rusavhengig i mange år og i tillegg kommet ut av det. Underviser på mange høgskoler i forhold til organisering av dagens helsevesen, Individuell plan, rus og psykiatri og om motivasjon hos behandlere og annet helsepersonell.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 
Richard Madsen 
Har vært pårørende innenfor psykisk helsefeltet siden 2007 og har siden 2009 sittet i forskjellige brukerråd/brukerutvalg. Er opptatt av at tilbudene innen psykisk helsefeltet må komme vekk fra dagens behandlingsregime, og over på behandling som er basert på kvalitet og innovasjon.

Rådet for psykisk helse  
Hege Helene Bakke
Er seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse og er opptatt av et inkluderende samfunn, og kvalitet og sammenheng i tjenestene på det psykiske helsefeltet.

Mental Helse  
Lars Poverud
Er svært opptatt av at dem som sliter mest med psyken, og har de mest alvorlige diagnosene skal få et bedre tilbud, med minst mulig bruk av tvang. Er dessuten spesielt opptatt av kvinners situasjon innenfor rus og psykisk helsevern.

Norsk Revmatikerforbund Oslo Fylkeslag
Jan Halvard Relbe-Moe
Fylkesleder i Norsk Revmatikerforbund Oslo. Har Ankyloserende spondylitt, som tidligere het Bekhterev. Jobber for at personer med revmatisme og muskel- og skjelettplager skal få den behandlingen de fortjener.

Pensjonistforeningen
Tor Otto Veiseth
Har lang erfaring i kommunikasjon og ledelse fra næringsliv og frivillige organisasjoner – sist nå fra pensjonistorganisasjon. God kommunikasjon med pasienter og pårørende er avgjørende viktig for rekonvalesens etter alle former for sykehusbehandling, spesielt i forhold til barn som pasienter eller som pårørende.

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Nora Andrea Berg 
Sekretær for brukerutvalget.
  
Brukerutvalget ble etablert ved sykehuset 14. april 2005. Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse. Utvalget ble sist konstituert ved opptak av nye medlemmer i januar 2018.

Møter

Brukerutvalget har 4-6 møter i året. Administrerende direktør og/eller en annen fra direktørens ledergruppe deltar i møtene. Brukerutvalget har blant annet som arbeidsmetode å invitere seg til de kliniske avdelingene for omvisning og informasjon om aktivitet og behandlingstilbud. Det er også utpekt klinikkvise brukerrepresentanter som har direkte dialog med klinikk- og avdelingssjefene.
 
Kirurgisk klinikk
(H) Atle Larsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Jan Halvard Relbe-Moe, Norsk Revmatikerforbund Oslo Fylkeslag
 
Medisinsk klinikk
(H) Katrine Rutledal, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Tone G. Larstorp, Kreftforeningen
 
Psykiatrisk klinikk
(H) Lars Poverud, Mental Helse
Richard Madsen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 
Lovisenberg DPS
(H) Jon Storaas, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Hege Helene Bakke, Rådet for psykisk helse
 
Nic Waals Institutt
(H) Hege Helene Bakke, Rådet for psykisk helse
Jan Otto Veiseth, Pensjonistforbundet
 
TAKO-senteret
(H) Atle Larsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Faste råd og utvalg

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU)  
(H) Jan Otto Veiseth, Pensjonistforbundet
Jon Storaas, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Arbeidsgruppe barn som pårørende  
Hege Helene Bakke, Rådet for psykisk helse

Klinisk etikk-komitè (KEK)  
Katrine Rutledal, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Utvalget inviteres også årlig til sykehusets utvidede ledersamling.

Regional brukerkontakt: Knut Magne Ellingsen, e-post knutma-e@online.no 

Henvendelser til brukerutvalget kan sendes til utvalgets sekretær:

Brukerutvalget LDS,
ved Nora Berg
Lovisenberg Diakonale Sykehus
0440 Oslo
eller med e-post til: nab@LDS.no


Fant du det du lette etter?