Brukerutvalget ved LDS

Brukerutvalget er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet blir best mulig. 

Brukerutvalget i 2020 - 2021

Utvalget er et uavhengig, rådgivende organ for sykehuset og rapporterer til administrerende direktør. Det er ikke et klageorgan, men tar gjerne imot pasienthistorier og andre brukererfaringer. Reell brukermedvirkning, brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedfokus. Mandat for og brosjyre om brukerutvalget finner du vedlagt under punkt 2 (nederst på denne siden).

Viktige arbeidsområder er:
  • Drøfting av saker som berører sykehusets tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon.
  • Uttalelser om planer som har konsekvenser for pasienter og pårørende.
  • Delta i prosjekter og arbeidsprosesser som har konsekvenser for pasienttilbudet.
  • Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukerundersøkelser.
  • Være representert i relevante råd og utvalg ved sykehuset.
  • Formidle kontakt med brukerorganisasjoner.
  • Utvalget skal ikke behandle pasient- og/eller personalsaker.

Brukerutvalgets medlemmer i perioden januar 2020 – desember 2021:

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)  
Atle Larsen (leder)
Juridisk rådgiver på FFO`s Rettighetssenter.
Er opptatt av, og arbeider mye med pasientrettigheter og helsepolitikk.

 
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Katrine Rutledal (nestleder) 
Har kommunikasjonsfaglig bakgrunn og er spesielt opptatt av at kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell skal være basert på trygghet og tillit tilpasset den enkelte pasients utgangspunkt. Er også engasjert i Pasient- og pårørendeopplæringen ved sykehuset.

 
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 
Richard Madsen 
Har vært pårørende innenfor psykisk helsefeltet siden 2007 og har siden 2009 sittet i forskjellige brukerråd/brukerutvalg. Er opptatt av at tilbudene innen psykisk helsefeltet må komme vekk fra dagens behandlingsregime, og over på behandling som er basert på kvalitet og innovasjon.

 
Rådet for psykisk helse  
Hege Helene Bakke
Er seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse og er opptatt av et inkluderende samfunn, og kvalitet og sammenheng i tjenestene på det psykiske helsefeltet.

 
Mental Helse  
Lars Poverud
Er svært opptatt av at dem som sliter mest med psyken, og har de mest alvorlige diagnosene skal få et bedre tilbud, med minst mulig bruk av tvang. Er dessuten spesielt opptatt av kvinners situasjon innenfor rus og psykisk helsevern.

 
Pensjonistforeningen
Tor Otto Veiseth
Har lang erfaring i kommunikasjon og ledelse fra næringsliv og frivillige organisasjoner – sist nå fra pensjonistorganisasjon. God kommunikasjon med pasienter og pårørende er avgjørende viktig for rekonvalesens etter alle former for sykehusbehandling, spesielt i forhold til barn som pasienter eller som pårørende.
 
Ung Kreft
Roy Aleksander Farstad
Er utdannet samfunnsplanlegger og jobber i dag som daglig leder i pasientforening og er styreleder i Ung Kreft. Har mange års erfaring både som kreftpasient og pårørende.
Er opptatt av gode overganger i helsevesenet, at pasienter og pårørende skal få rett informasjon til rett tid og skape et ungdomsvennlig helsevesen.

 
Frivilligtjenesten
Eline Blom Poulsson
Pensjonist.
Seks år som frivillig ved Lovisenberg lindring og livshjelp hvor jeg har sett hvor viktig og helt  nødvendig det er med tillit og god kommunikasjon mellom helsepersonell, pasienter og pårørende.
Dette ønsker jeg å bidra til å forsterke og synliggjøre gjennom mitt verv i brukerutvalget.

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Lena-Maria Haugerud
Gründer og daglig leder for LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord. Haugerud er utdannet psykiatrisk hjelpepleier og har mange års erfaring innenfor kreft og palliasjon, og som erfaringskonsulent ved Sykehuset Innlandet. I 2009 stiftet hun LFSS ut fra sine erfaringer som pårørende. I tillegg har hun mer enn 40 års egenerfaring som bruker med selvmordsproblematikk. LFSS er en grasrotsorganisasjon som arbeider ut fra likepersonsprinsippet, og gjennom samtaler med brukere og pårørende er det innhentet mangeårig kunnskap innenfor selvskading og selvmordsforebygging. 
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Nora Andrea Berg 
Sekretær for brukerutvalget.
  
Brukerutvalget ble etablert ved sykehuset 14. april 2005. Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse. Utvalget ble sist konstituert ved opptak av nye medlemmer i januar 2018.

Møter

Brukerutvalget har 4-6 møter i året. Administrerende direktør og/eller en annen fra direktørens ledergruppe deltar i møtene. Brukerutvalget har blant annet som arbeidsmetode å invitere seg til de kliniske avdelingene for omvisning og informasjon om aktivitet og behandlingstilbud. Det er også utpekt klinikkvise brukerrepresentanter som har direkte dialog med klinikk- og avdelingssjefene.

Ansvarsfordeling

Kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg (KPU): Lars Poverud og Jan Otto Veiseth.
Representant til klinisk etisk komité (KEK): Katrine Rutledal.
 
Kirurgisk klinikk: Atle Larsen og Eline Blom Poulsson.
Medisinsk klinikk: Katrine Rutledal og Roy Farstad.
Psykiatrisk klinikk: Lars Poverud og Richard Madsen.
Lovisenberg DPS: Lars Poverud og  Hege Helene Bakke.
Nic Waals Institutt: Jan Otto Veiseth og Lena-Maria Haugerud.
TAKO senteret: Roy Farstad.
 
I tillegg er brukerutvalget representert i diverse arbeidsutvalg og styringsgrupper.

Faste råd og utvalg

Skadeutvalget  
(H) Jan Otto Veiseth, Pensjonistforbundet

Arbeidsgruppe barn som pårørende  
Hege Helene Bakke, Rådet for psykisk helse

 
Klinisk etikk-komitè (KEK)  
Katrine Rutledal, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 
Utvalget inviteres også årlig til sykehusets utvidede ledersamling.

 
Regional brukerkontakt: Knut Magne Ellingsen, e-post knutma-e@online.no 

 
Henvendelser til brukerutvalget kan sendes til utvalgets sekretær:

 
Brukerutvalget LDS,
ved Nora Berg
Lovisenberg Diakonale Sykehus
0440 Oslo
eller med e-post til: nab@LDS.no


 

Fant du det du lette etter?