Hva er gruppebehandling?

Gruppebehandling er forskjellig fra individualbehandling fordi mye av det som skjer i terapien foregår mellom gruppemedlemmene her og nå.

Grunntanken er at medlemmene kan hjelpe både seg selv og hverandre ved å dele erfaringer, følelser og tanker. Gruppens medlemmer er likeverdige, og er der for å jobbe med seg selv; for å gi og for å få.
Denne samhandlingen kan gi oppdagelse av fellesskap, gjenkjennelse og gjensidighet. Ved å støtte hverandre, utveksle ideer, forslag og løsninger, kan det enkelte medlemmet få inspirasjon og mot til endring. Gruppebehandling handler også om å gi hverandre motforestillinger og nye forestillinger, å eksperimentere, utforske og oppnå ny innsikt.

Hvem passer gruppebehandling for?

For å kunne delta i gruppebehandling må man ha et ønske og en motivasjon for å jobbe med endring i gruppe. Videre må man være villig til å vise åpenhet innad i gruppen og å ivareta taushetsplikten utad.

Målgruppebeskrivelse

Voksne mellom 18 og 67 år med psykisk lidelse som er vurdert å kunne
nyttiggjøre seg av gruppebehandling. Ingen spesifikke diagnosekrav, men
pasienten bør ha problematikk som passer med den enkelte behandlingsgruppens mål og metode.

Pasienten må ha ønske om og motivasjon for å jobbe med egne
endringsprosesser i gruppe. Det er også viktig at deltakerne

  • evner å møte til avtalt tid.
  • ønsker å reflektere over egne og andres reaksjoner.
  • er åpen for å jobbe målrettet med behandlingsmål.

For å kunne nyttiggjøre seg gruppebehandling bør basale behov som bolig og mat være dekket.

Det er forventet at gruppedeltakerne ikke er ruspåvirket i behandlingstimene. Det er heller ikke tillatt å medbringe rusmidler.

Seksjon gruppebehandling tilbyr tjenester til innbyggere i bydel St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka, men fritt sykehusvalg gjelder også her.

For å komme i behandling trenger man henvisning fra lege eller psykolog.
Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale sykehus
Seksjon Gruppebehandling
Postboks 4970, Nydalen
0440 Oslo


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.