HELSENORGE

Enhancing the Evidence Ecosystem (E3). Research on personalized decision support, implementation and evaluation of impact on patient care

Prosjektet skal videreutvikle og teste nye digitale verktøy for klinisk beslutningsstøtte for helsepersonell og pasienter, slik at de kan treffe godt informerte og persontilpassede valg om behandling. E3 prosjektet sikter mot dokumentert bedre praksis både på LDS og andre sykehus, for mer effektiv behandling og utfasing av behandling som ikke gir nytte for pasienter og samfunn.

Ny teknologi (www.magicapp.org) gjør det mulig å utvikle, publisere og dynamisk oppdatere faglige retningslinjer som både møter strenge krav til troverdighet og som er tilgjengelige i brukervennlige formater, for godt informerte valg. Ett eksempel er BMJ Rapid Recommendations, hvor ny kunnskap som kan endre praksis raskt omskapes til globale retningslinjer, illustrert ved WHO living guidelines COVID-19. En spesiell utfordring i dag er at det ofte finnes flere behandlingsalternativer for en og samme tilstand, såkalt flervalg. Dette  skaper utfordringer for pasient og helsepersonell i å ta gode og velinformerte behandlingsvalg innen mange sykdomsområder.

Tilgjengelighet av gode verktøy for å velge blant mange behandlingsalternativer er i dag begrenset, og anbefalinger om behandlingsvalg burde ideelt sett være tilgjengelig integrert i elektronisk pasientjournal (EPJ). I dette prosjektet vil forskningsgruppen teste ut nye verktøy for flervalg samt en ny tilnærming til beslutningsstøtte i EPJ gjennom MAGICapp, hvor anbefalinger om behandling fra BMJ Rapid Recommendations kan sikre godt informerte og persontilpassede valg i travel klinisk praksis.

I første fase ligger fokus på en vurdering av brukervennlighet og holdninger til de nye verktøyene. Deretter undersøker gruppen hvordan praksis endrer seg i tråd med implementering av utvalgte kliniske anbefalinger, og som en følge av de nye digitale løsninger.

Forskningsresultatene fra prosjektet vil tas direkte i bruk av en rekke organisasjoner som bruker MAGICapp til sine retningslinjer, og som har etterspurt våre nye verktøy for beslutningsstøtte.

Avdeling

Medisinsk klinikk og Forskningsavdelingen

Finansiering

Forskningsgruppen fikk innvilget midler (9 mill.) gjennom sin søknad om åpen prosjektstøtte fra Helse Sør-Øst

Prosjektleder

Per Vandvik, professor II UiO/Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Per Olav Løvsletten, lege i spesialisering, Lovisenberg og ph.d.-stipendiat, UiO
Anja Fog Heen, ph.d.-stipendiat UiO og lege, Lovisenberg
Kristoffer Reiestad-Hansem, ph.d.-stipendiat
Stijn van de Velde
Siri Seterelv
Vasti Banks

Fant du det du lette etter?