Senter for eliminasjon av hepatitt C

Formål: Å dokumentere eliminasjon av hepatitt C i Norge.

logo

Rasjonale

Siden 2014 ha vi hatt effektiv behandling mot hepatitt C som kurerer infeksjonen hos >95% uten bivirkninger etter en 8-12 ukers tablettkur. Eliminasjon av hepatitt C er dermed mulig og Verdens Helseorganisasjon har som mål å redusere insidens med 80% og mortalitet med 65% innen 2030. Helse- og omsorgsdepartmentet ønsker at Norge skal eliminere hepatitt C innen 2023. Dette forutsetter at helsevesenet lykkes med å identifisere alle infiserte pasienter og nå disse med behandling. I Norge er de fleste hepatitt C-pasienter blitt smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk. Dette er en sårbar gruppe som ofte har vansker med å nyttiggjøre seg det konvensjonelle helsevesenets tilbud.

Senterets arbeid går derfor ut på å utvikle og dokumentere effekten av nye behandlingsmodeller egnet for å nå de mest marginaliserte pasientene. Videre ønsker senteret å dokumentere viktige aspekter ved hepatitt C-epidemiologi. Gruppen er lokalisert ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, og er et samarbeid mellom Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

For henvendelser: SELIHEP@lds.no

Pågående prosjekter

 • OPPORTUNI-C
  Cluster-randomisert studie av umiddelbar versus standard HCV-behandling av hospitaliserte pasienter

 • Lavterskel HCV-klinikk
  Kohortstudie av HCV-behandling og insidens av reinfeksjon blant injiserende rusmiddelbrukere i Oslo

 • Sykepleie på hjul
  Pasientnær diagnostikk og umiddelbar HCV-behandling av rusmiddelbrukere i kontakt med Fransiskushjelpen
 • HCV i TSB-institusjoner
  Tverrsnittsundersøkelse av HCV blant pasienter i rusbehandlingsinstitusjoner med døgntilbud
 • HEPRIS 
  Tverrsnittsundersøkelse av HCV blant innsatte i norske fengsler
 • Behandlingsopptak
  Registerstudier som over tid dokumenterer opptak til HCV behandling blant rusmiddelbrukere i Norge
 • ACTIVATE
  Serie med internasjonale multisenter behandlingsstudier blant rusmiddelbrukere
 • North Atlantic Reinfection Study
  Internasjonal multisenterstudie av insidens og risikofaktorer for reinfeksjon
   

Hovedmedlemmer

 • Olav Dalgard, professor, Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus
 • Håvard Midgard, postdoc, Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus og gastromedisinsk avdeling OUS
 • Ane-Kristine Finbråten, postdoc, Medisinsk avdeling, LDS og Unger Vetlesens Institutt, LDS
 • Knut Boe Kielland, seniorforsker, NK-ROP Sykehuset Innlandet
 • Joakim Hauge, stipendiat, NK-ROP Sykehuset Innlandet
 • Gunnar Simonsen Thingnes, master-student, Sykepleie på hjul
 • Kristian Nødtvedt Malme, stipendiat, Infeksjonmedisinsk avd Ahus

Nasjonale samarbeidspartnere

 • Kjersti Ulstein, lege, Velferdsetaten Oslo kommune
 • Linda Wüsthoff, etatsoverlege, Velferdsetaten Oslo kommune
 • Hilde Kløvstad, avdelingsleder, Folkehelseinstituttet 
 • Kathrine Stene-Johansen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Lars Fadnes, postdoc, Haukeland Universitetssykehus
 • Eva Lassemo, forsker, SINTEF
 • Inge Christoffer Olsen, statistiker, PhD, Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology, OUS

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Jason Grebely, professor, Kirby Institute, UNSW Sydney, Australia
 • Greg Dore, professor, Kirby Institute, UNSW Sydney, Australia
 • Matt Hickman, Professor Bristol University, UK
 • Sigurdur Olafsson, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island
 • Peer B. Christensen, professor, Odense Universitetssykehus, Danmark
 • Soo Aleman, førsteamanuensis, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Martin Kåberg, lege, Sprututbytet Stockholm

Flytskjema for utredning og behandling i kommunehelsetjenesten

SELIHEP har utviklet et flytskjema for utredning og behandling av hepatitt C som skal hjelpe kommunehelsetjenesten med trygg og effektiv kommunikasjonen med sykehuslegene. Når utredningen er gjort kan helsepersonell i kommunen ringe sykehuslegen som fører journal og skriver ut H-resept uten at pasienten trenger å møte opp ved sykehuset. Noen pasienter vil ha levercirrhose og for disse må man prøve å få til en oppfølging i spesiaisthelsetjenesten. Det er ikke alltid det vil lykkes å få etablert cirrhoseoppfølging i denne pasientgruppen, men da er det desto viktigere virusinfeksjonen blir behandlet.

Last ned skjemaet.


 

Fant du det du lette etter?